Fra Je­men til Ul­le­vål syke­hus

Son­ja Kals­vik fra Søgne har sett hvor­dan hun kan bru­ke ti­den til å red­de liv. Etter fem år sier hun opp job­ben i Le­ger Uten Gren­ser, og tar med seg er­fa­rin­ge­ne til føde­stu­en på Ul­le­vål syke­hus.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ELISE ØYHOVDEN elise.oy­hov­den@fvn.no

– Etter opp­drag i Af­gha­ni­stan, Bang­la­desh, So­ma­lia, Etio­pia, Li­ba­non, Sør Su­dan og Je­men, tren­ger jeg å være van­lig jord­mor på et norsk syke­hus, sier Kals­vik.

JE­MEN Nå

Det er kun tre uker si­den Kals­vik kom hjem etter å ha vært medi­sinsk leder på et Abs-syke­hus i Ha­jjah-pro­vin­sen, vest i Je­men. Hun var der i fem må­ne­der.

– Det er grått, ør­ken, 48 gra­der og et enormt ko­lera­ut­brudd der nå, for­tel­ler hun.

Opp­le­vel­se­ne er vans­ke­li­ge å snak­ke om.

– Vi had­de trodd at vi kom til å få en ro­li­ge­re april. At den sto­re job­ben vi had­de gjort for å re­du­se­re an­tall ma­la­riapa­si­en­ter vil­le kom­me oss til gode.

Men så kom ko­lera­ut­brud­det. Med an­sva­ret for om­lag 200 an­sat­te og alle syke­hu­sets pa­si­en­ter, ble det eks­tremt kre­ven­de.

Men 36-årin­gen pus­tet og fo­ku­ser­te.

Hun viss­te at det­te var hen­nes sis­te opp­drag på len­ge og vil­le gjen­nom­føre på best mu­lig måte.

Da­gen da de førs­te ko­lera­pa­si­en­te­ne an­kom Kals­viks syke­hus var ope­ra­sjons­sa­le­ne al­le­re- de ful­le av pa­si­en­ter med ma­la­ria, kik­hos­te el­ler ska­der fra bil­ulyk­ker og bombe­an­grep. Hun job­bet 24–7.

– Det hele var på et nivå som vi ald­ri noen­sin­ne har sett før.

Syk­doms­ut­brud­det an­tas å ha ram­met nes­ten 250.000 men­nes­ker så langt.

å KOPLE AV

Jord­mo­ren fra Nor­ge har brukt tre uker på å kom­me seg. Al­le­re­de da hun pak­ket kof­fer­ten, mer­ket hun at krop­pen rea­ger­te på opp­le­vel­se­ne. Hun ble for­kjø­let, ho­det ver­ket og det var vans­ke­lig å kon­sen­tre­re seg om å slap­pe av.

– Jeg har ikke helt klart å fo­ku­se­re på å ha fe­rie før i dag. Det tar tid å leg­ge alle inn­tryk­ke­ne fra seg.

For hen­ne er det vik­tig å lyt­te til krop­pen. Nå sier den at den vil være jord­mor i Nor­ge, og det på ube­gren­set tid.

– Selv om jeg ser for meg å lan­de li­vet mitt i Oslo etter som­mer­en, kom­mer all­tid dø­ren til Le­ger Uten Gren­ser å stå på gløtt, sier hun.

Det er tøft å ten­ke på at pro­ble­me­ne hun har opp­levd fort­set­ter, men nå uten hen­nes hjelp.

– De er der, og det vil de være om jeg kom­mer til­ba­ke om ti el­ler 15 år også. Sånn er det ba­re.

EN SPESIELL HEN­DEL­SE

Det er spe­si­elt ett min­ne som har brent seg fast hos 36-årin­gen. Opp­le­vel­sen fant sted i Je­men. Sør­len­din­gen var egent­lig ikke jord­mor på den­ne tu­ren. Hun had­de an­svar for det ad­mi­ni­stra­ti­ve. Li­ke­vel sov hun med te­le­fo­nen på­slått un­der hode­pu­ten, all­tid be­redt til å hjel­pe.

– Den­ne nat­ten ring­te de meg, sier Kals­vik.

En be­visst­løs, fø­den­de dame med svan­ger­skaps­for­gift­ning had­de an­kom­met syke­hu­set. De treng­te as­si­stan­se til å for­lø­se bar­net med kei­ser­snitt.

– Da jeg kom fram måt­te jeg gi be­skjed til de an­sat­te om at vi ikke kun­ne ope­re­re den unge da­men. Syke­hu­set var fult av pa­si­en­ter.

De­ret­ter løp hun og en venn­in­ne inn på et mørkt la­ger. De så nes­ten in­gen­ting mens de ende­vend­te rom­mets hyl­ler for å fin­ne en suge­kopp. De måt­te fin­ne den.

– Hun var ba­re 22 år gam­mel, og det var fare for li­vet til både jen­ta og bar­net, sier Kals­vik.

De måt­te prø­ve å red­de hen­ne uten kei­ser­snitt, og det klar­te de.

– Had­de vi ikke fun­net den suge­kop­pen had­de jeg pres­set hen­ne inn i ope­ra­sjons­sa­len, uan­sett hva.

NORSK VELFERDSSYSTEM

– Nå slut­ter jeg i en jobb som ikke

kan sam­men­lik­nes med hver­da­gen i en føde­stue her til lands, kon­klu­de­rer Kals­vik.

Kals­vik er opp­tatt av å til­freds­stil­le pa­si­en­te­nes be­hov, uan­sett hvor hun er.

– Nå gle­der jeg meg ba­re til å kun­ne gi mine pa­si­en­ter den opp­merk­som­he­ten som trengs – fullt ut. Til å kun­ne fo­ku­se­re på god pa­si­ent­om­sorg, og ikke ba­re det å få job­ben gjort. Det er mu­lig i Nor­ge, og vi er hel­di­ge.

Son­ja Kals­vik

FOTO: ELISE ØYHOVDEN

Son­ja Kals­vik har brukt tre uker på å full­fø­re en side i fa­vo­ritt­bo­ken sin. Når hun ikke job­ber, fø­ler hun at hun slø­ser bort kost­bar tid. Tid som kun­ne red­det liv.

FOTO: PRIVAT

Her er Son­ja Kals­vik på en føde­av­de­lin­gen i Je­men. De rundt hen­ne er kol­le­ger på syke­hu­set.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.