13 års feng­sel for kniv­drap

Den svens­ke 30-årin­gen som drep­te sin mors sam­bo­er er dømt til 13 års feng­sel i Kris­tian­sand ting­rett. Dom­men er al­le­re­de an­ket.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: GEIR CHRISTIAN JO­HANN­ES­SEN christian.jo­hann­es­sen@fvn.no

Den svens­ke 30-årin­gen som drep­te sin mors sam­bo­er er dømt til 13 års feng­sel i Kris­tian­sand ting­rett.

Man­nen som nå ble dømt til 13 års feng­sel for dra­pet på sin mors sam­bo­er, hev­det i Kris­tian­sand ting­rett at kniv­stik­kin­gen var et uhell. Men han ble alt­så ikke trodd. I dom­men står det:

«Ret­ten fin­ner be­vist ut­over en­hver ri­me­lig tvil at til­tal­te med vi­ten og vil­je stakk av­døde i brys­tet med kniv. Til­tal­te har så­le­des for­sett­lig på­ført av­døde et kniv­stikk».

Vi­de­re står det:

«Et kniv­stikk med stor kraft og med en re­la­tivt stor kniv ret­tet mot så vi­ta­le de­ler av men­neske­krop­pen, in­ne­bæ­rer utvil­somt at det også fore­lig­ger for­sett med hen­syn til døds­føl­gen».

SKJERPET STRAFFEN

Dom­men er i sam­svar med ak­to­ra­tets på­stand, og i straffe­ut­må­lin­gen blir det vekt­lagt at til­tal­te er dom­felt i Sve­ri­ge for å ha kniv­stuk­ket sin bror, hvor han måt­te sone et år og seks må­ne­der i feng­sel.

«I straff­skjer­pen­de ret­ning trek­ker også det for­hold at til­tal­te er dømt for vold, volds­bruk og kniv­be­sit­tel­se i Sve­ri­ge», står det i dom­men fra Kris­tian­sand ting­rett.

Po­liti­ad­vo­kat Jo­han Mar­tin Ki­le var ak­tor i sa­ken, og sier føl­gen­de til dom­men.

– Jeg kon­sta­te­rer at dom­men er i sam­svar med på­stan­den som ble lagt ned, og har el­lers in­gen kom­men­tar, sier Ki­le.

SKUL­LE SKJÆRE BRØD

13. ok­to­ber 2016 kom til­tal­te hjem til lei­lig­he­ten i Kon­gens gate hvor han i noen må­ne­der had­de bodd hjem­me hos sin mor og hen­nes sam­bo­er, en 43-åring fra Po­len.

Mens mo­ren sov og søs­te­ren var i et an­net rom, for­klar­te den dom­fel­te i ret­ten at han tok en kniv og skul­le snu seg rundt for å fin­ne ei brød­fjøl. 43-årin­gen fra Po­len sto ved kom­fy­ren, og kni­ven gikk der­med inn i brys­tet hans.

Man­nen døde av det­te kniv­stik­ket, som gikk helt inn i hjer­tet. I dom­men trek­ker de fram fle­re ele­men­ter ved til­tal­tes for­kla­ring som de me­ner ikke er tro­ver­dig. 30-årin­gen hev­det at det ikke var noe krang­ling knyt­tet til hen­del­sen. Han ble ikke trodd i ret­ten.

«Ret­ten er etter be­vis­før­se­len også over­be­vist om at det var kon­fron­ta­sjon/ kran­gel/ uover­ens­stem­mel­se mel­lom til­tal­te og for­nær­me­de for­ut for kniv­stik­ket, og at det­te åpen­bart har vært den ut­lø­sen­de fak­tor. Til­tal­te har for­klart at det ikke var uover­ens­stem­mel­ser, bråk el­ler kran­gel mel­lom dem. Den for­kla­rin­gen er ikke tro­ver­dig».

I dom­men på­pe­ker de også at det må ha vært stør­re kraft til ste­de enn for­kla­rin­gen til­si­er.

«Ret­ten er over­be­vist om at den kraft som var nød­ven­dig for oven­nevn­te inn­tren­gen ikke var i nær­he­ten el­ler til ste­de i re­la­sjon til til­tal­tes for­kla­ring».

HAR AN­KET

Dom­men ble for­kynt for til­tal­te i feng­se­let hvor han var i va­re­tekt. For­sva­rer Svein Kje­til Svend­sen for­tel­ler at til­tal­te er uenig i dom­men og at an­ken al­le­re­de er inn­gitt.

– Han opp­rett­hol­der at han ikke har gjort det med vil­je, og me­ner seg urik­tig dømt. Han tok dom­men vel­dig tungt, sier Svend­sen.

Han for­tel­ler at an­ken er til be­hand­ling, og at ikke vet når en even­tu­ell anke­sak vil kom­me opp.

ERSTATNING

30-årin­gen ble også dømt til å be­ta­le opp­reis­nings­er­stat­ning til tre etter­lat­te i Po­len, samt til sin mor, som alt­så var den av­dø­des sam­bo­er. Alle får en opp­reis­ning på 200.000 kro­ner hver.

Un­der retts­sa­ken frem­met mo­rens bi­stands­ad­vo­kat Knut Hen­ning Lar­sen opp­reis­nings­kra­vet på be­tin­gel­se av at 30-årin­gen ble dømt. De etter­lat­te i Po­len skal også få dek­ket rundt 30.000 kro­ner til be­gra­vel­ses­kost­na­der.

FOTO: KJAR­TAN BJELLAND

Ting­retts­dom­mer Knut Ot­ter­bech og med­dom­mer­ne Er­na Tvei­ten og Pål Uberg var en­stem­mi­ge i doms­slut­nin­gen.

FOTO: ELLING SVELA

Den av­døde ble bå­ret ut på gata for gjen­opp­liv­ning, men ble er­klært død 14. ok­to­ber 2016 kl. 00:29.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.