Dob­belt så man­ge er tatt for rus­kjø­ring

Sta­dig fle­re blir tatt for rus­kjø­ring i Ag­der. – Det er skum­le tall, sier Up-sjef i Ag­der Øystein Krog­stad.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MARIE N. KALVEHAGEN marie.kalvehagen@fvn.no

– Det er skum­melt at det er så man­ge ruskjø­re­re på vei­ene våre. Dess­ver­re er det nok man­ge fle­re enn de som blir tatt, sier Up-sjef i Ag­der, Øystein Krog­stad.

VERRE ENN NASJONALT

Nasjonalt har po­li­ti­et fra 2016 til 2017 sett en øk­ning på over 12 pro­sent (fra 1209 til 1357) av sjå­fø­rer som blir an­meldt for rus­på­vir­ket kjø­ring. På Sør­lan­det har det imid­ler­tid økt langt mer.

– 220 bil­fø­re­re er an­meldt for kjø­ring i rus­på­vir­ket til­stand i Ag­der hit­til i år, mot 109 på sam­me tid i fjor. Det be­tyr mer enn en dob­ling fra i fjor til i år, sier Krog­stad.

Krog­stad tror at for­skjel­len fra de na­sjo­na­le tal­le­ne skyl­des godt po­liti­ar­beid.

– Det har vært un­der­sø­kel­ser som sier at Sør­lan­det lig­ger høyt på pille­bruk, men jeg tror at det i stør­re grad hand­ler om po­li­ti­ets ar­beid. Vi har flin­ke folk som har mye fo­kus på nett­opp det­te, sier han.

Av de 220 bil­fø­rer­ne an­meldt for rus­kjø­ring i år, mis­tet 106 per­soner fø­rer­kor­tet.

– Ma­jo­ri­te­ten av de res­te­ren­de 114 bil­fø­rer had­de ikke fø­rer­kor­tet i ut­gangs­punk­tet. Vi ser en del gjen­gan­ge­re som vi fle­re gan­ger, sier Up-sje­fen.

NYE VERKTØY

Up-sje­fen hev­der at øk­nin­gen ikke in­ne­bæ­rer at fle­re kjø­rer i rus­på­vir­ket til­stand enn tid­li­ge­re.

– Vi har økt fo­ku­set be­trak­te­lig de sis­te åre­ne, og blant an­net blitt mye mer på­pas­se­li­ge på at alle som blir stop­pet skal blå­se, sier Krog­stad.

Krog­stad pe­ker også på bruk av nye me­to­der og ut­styr for å av­dek­ke rus­kjø­ring.

– Vi har fått nye me­to­der for å se etter tegn hos bil­fø­rer­ne, sier han vi­de­re.

FOTO: NTB SCANPIX

Po­li­ti­et i ar­beid. Po­li­ti­et gjen­nom­fø­rer alko­tes­ting med alko­me­ter.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

220 bil­fø­re­re er an­meldt for kjø­ring i rus­på­vir­ket til­stand i Ag­der i år, mot 109 i fjor. Det be­tyr mer enn en dob­ling fra i fjor til i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.