– Bryg­ge er støpt ulov­lig

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ekte­pa­ret Grov me­ner na­bo­en har gjort fle­re til­tak i strand­so­nen, pa­ral­lelt med de­res bygge­pro­sjekt, uten å søke om lov.

Det drei­er seg om en bryg­ge som skal være støpt og ut­vi­det, og gro­per i sva­ber­ge­ne som er tet­tet med be­tong.

«Sva­ber­ge­ne er i stor grad øde­lagt, og om­rå­det helt ned til sjø­en er be­ty­de­lig pri­va­ti­sert. Til­ta- ke­ne ram­mes klart av § 1-8 og er både ulov­li­ge og søk­nads­plik­ti­ge.» skri­ver Ven­ke Grov i e-post til kom­mu­nen.

Bygge­saks­av­de­lin­gen har svart med å kre­ve en for­kla­ring av grunn­ei­er på det de om­ta­ler som «mu­lig ulov­lig for­hold». De fin­ner nem­lig in­gen god­kjen­ning i sitt ar­kiv.

Jo­hann­es­sen er bedt om en rede­gjø­rel­se in­nen tre uker, det vil si slut­ten av juli.

– Min beste­far drev båtopp­lag her, den­ne bryg­ga har vært der i 100 år. Da den ras­te ut, var min fet­ter nede og sjek­ka med ser­vice­kon­to­ret i kom­mu­nen hva han kun­ne gjø­re. Vi me­ner det­te er re­pa­ra­sjo­ner in­nen­for re­gel­ver­ket, sier Jan Vin­cents Jo­hann­es­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Også gro­pe­ne i sva­ber­get skal ha blitt støpt igjen fra gam­melt av, for så å bli ut­bed­ret i se­ne­re tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.