Enormt is­flak har løs­net i An­tark­tis

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Et enormt is­flak, stør­re enn Akers­hus fyl­ke, har løs­net fra kys­ten av An­tark­tis. Fors­ker­ne tror ikke at det skyl­des men­neske­skap­te klima­end­rin­ger.

Kal­vin­gen av en 5.800 kvad­rat­kilo­me­ter stor bit av is­brem­men Lar­sen C, fant sted en el­ler an­nen gang mel­lom man­dag og ons­dag.

– Vi har ven­tet i må­neds­vis på at det­te skul­le skje og er over­ras­ket over hvor lang tid det tok før sprek­ken i isen fort­sat­te gjen­nom de sis­te kilo­me­ter­ne med is, sier Adri­an Luck­man ved Swan­sea Uni­ver­sity, en av fors­ker­ne som har fulgt ut­vik­lin­gen tett.

– Vi fort­set­ter å over­våke hvil­ke føl­ger den­ne kal­vin­gen kan få for is­brem­men Lar­sen C, samt hva som kom­mer til å skje med det­te enor­me is­fla­ket, sier han.

– Det gjør imid­ler­tid is­brem­men svært sår­bar, sier Mar­tin O’lea­ry, bre­fors­ker ved Swan­sea Uni­ver­sity.

– På det nå­væ­ren­de tids­punkt vil det være for­has­tet å si at det­te ble for­år­sa­ket av glo­bal opp­var­ming, sier An­na Hogg ved Cent­re for Po­lar Ob­ser­va­tion ved Uni­ver­sity of Le­eds.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.