Ten­årings­sønn var vit­ne til kniv­drap i Oslo

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Det var en av søn­ne­ne som meld­te fra til po­li­ti­et om kniv­stik­kin­gen på Gref­sen i Oslo. Mo­ren – en kvin­ne i 40-åre­ne – er sik­tet for å ha drept sin ekte­mann.

– Den ene av de to ten­årings­søn­ne­ne var vit­ner til de­ler av hen­del­sen, og det var også han som meld­te fra til po­li­ti­et om kniv­stik­kin­gen, sier fun­ge­ren­de leder for sek­sjo­nen for al­vor­lig kri­mi­na­li­tet, Kje­til Mo­en, i Oslo-po­li­ti­et.

Iføl­ge Mo­en var beg­ge kvin­nens søn­ner i lei­lig­he­ten da hen­del­sen skjed­de.

– Det er fore­lø­pig uklart om også den and­re søn­nen var vit­ne, leg­ger Mo­en til.

Det var 23.32 tirs­dag at po­li­ti­et fikk mel­ding om kniv­stik­king i Kjels­ås­vei­en på Gref­sen i Oslo.

Man­nen var fort­satt i live da nød­eta­te­ne an­kom lei­lig­he­ten rundt mid­natt, men han døde av ska­de­ne kort tid etter. Po­li­ti­et vil fore­lø­pig ikke kom­men- te­re om de fikk snak­ket med man­nen før han døde.

Kvin­nen, som er norsk stats­bor­ger og i slut­ten 40-åre­ne, ble på­gre­pet like etter­på. Den av­døde ekte­man­nen er i 30-åre­ne og uten­landsk stats­bor­ger. Det er uklart om han har fa­mi­lie i Nor­ge.

– Po­li­ti­et for­søk­te å av­høre kvin­nen natt til ons­dag. Men det har fore­lø­pig ikke latt seg gjø­re. Vi for­sø­ker igjen i dag, sa Mo­en.

Klok­ken 13.20 opp­lys­te kvin­nens for­sva­rer, ad­vo­kat Met­te Yvon­ne Lar­sen, at kvin­nen for­kla­rer seg for po­li­ti­et. En av hen­nes kol­le­ger, ad­vo­kat In­ga Laup­stad, bi­står un­der av­hø­ret.

–Fore­lø­pig kan jeg ikke si an­net enn at hun for­hol­der seg til at hun er sik­tet. Hvor­dan hun stil­ler seg til sik­tel­sen, og om hun er­kjen­ner for­hol­de­ne el­ler skyld, vet jeg ikke, sier Lar­sen.

Hun leg­ger til at en slik hen­del­se med­fø­rer stor på­kjen­ning for dem som er in­volvert, og at det er usik­kert hvor lang tid av­hø­ret vil ta, el­ler om kvin­nen i det hele tatt er i stand til å full­fø­re det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.