Fris­beegolf her­jer Sør­lan­det

Spor­ten fris­beegolf er i vin­den som ald­ri før, og mil­jø­et på Sør­lan­det vek­ker na­sjo­nal opp­merk­som­het. På ons­dag kom tre av ver­dens bes­te spil­le­re til Eg for å dele av sine kunn­ska­per.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KRISTIN OLSEN kristin.olsen@fvn.no

– Fris­beegolf er en idrett som i ut­gangs­punk­tet ikke kre­ver noe fy­sikk. Jeg, for ek­sem­pel, vel­dig kort i bei­na, fin mage, over 50 år og els­ker å kas­te fris­beegolf. Når jeg kan kas­te, så kan de fles­te kas­te, sier Sver­re Mes­sel med et smil.

Han er styre­le­der i Kris­tian­sand Fris­beegolf­klubb (KFGK), og har dre­vet med den sta­dig mer po­pu­læ­re spor­ten i fem år. Ons­dag for­mid­dag be­fin­ner han seg på Eg, sam­men med en gjeng en­tu­si­as­tis­ke lo­ka­le fris­beegolf-spil­le­re.

Om litt ven­tes det stor­fint be­søk, tre av ver­dens bes­te fris­beegolf­spil­le­re kom­mer for å dele av sine kunn­ska­per, og for å kon­kur­re­re mot lo­ka­le spil­le­re.

– Opp­le­ver dere folk som ikke vet hva spor­ten er?

– Ja, hele ti­den! Det er man­ge som ikke har anel­se om hva fris­beegolf er, sier Mes­sel lat­ter­mildt.

Han leg­ger til at økt opp­merk­som­het og om­ta­le rundt spor- ten de sis­te åre­ne har bi­dratt til at folk har blitt mer nys­gjer­ri­ge.

SØR­LAN­DET I TET

Fris­beegolf er en av ver­dens ras­kest vok­sen­de idret­ter, og slik har det vært i noen år. I Kris­tian­sand fin­nes det to fris­beegolf­klub­ber, Sukke­vann fris­be­e­klubb og Kris­tian­sand fris­beegolf­klubb, som i år fyl­ler 20 år.

– På grunn av at vi har to uli­ke ba­ner der man kan lære seg uli­ke tek­nik­ker, har Kris­tian­sand i de sis­te åre­ne fått spil­le­re som har hev­det seg i Nor­gestop­pen, sier Mes­sel.

Han har tro på at spil­le­re fra Kris­tian­sand vil kom­me til å do­mi­ne­re na­sjo­na­le tur­ne­rin­ger i lø­pet av de nes­te åre­ne, og sier at Sør­lan­det vek­ker na­sjo­nal opp­merk­som­het i mil­jø­et.

HÅ­PER å HEVDE SEG I NM

Ute på Eg-slet­ta står Ken­neth Lar­sen og øver kast. Han er blant dem som ons­dag etter­mid­dag skal kon­kur­re­re mot he­ders­gjes­te­ne fra USA i en ufor­mell tur­ne­ring.

– Jeg gle­der meg til å se hvor høyt ni­vå­et er på dis­se ame­ri­ka­ner­ne. Og el­lers ha det gøy, fei­re klub­ben og gjø­re det så godt en kan sjøl i kon­kur­ran­sen, sier Lar­sen.

Han har dre­vet ak­tivt med fris­beegolf de sis­te tre åre­ne, og Fædre­lands­ven­nen har hørt et ryk­te om at han er en av de bes­te spil­ler­ne i Kris­tian­sand Fris­beegolf­klubb. – Set­ter du deg mål?

– Jeg prø­ver å lage meg mål. NM er det størs­te som skjer i fris­beegolf­mil­jø­et i Nor­ge, og der hå­per jeg å gjø­re det best mu­lig, sier Lar­sen.

Nor­ges­mes­ter­ska­pet i Fris- beegolf fin­ner sted i Ha­mar i sep­tem­ber, og det­te er førs­te gan­gen Lar­sen skal del­ta.

VERDENSMESTER På BE­SØK

– Vi er takk­nem­li­ge for mu­lig­he­ten til å spre kunn­skap og kjær­lig­het til spor­ten. Uan­sett hvor jeg drar, så kan jeg all­tid re­la­te­re meg til folk gjen­nom fris­beegolf, sier Nikko Lo­castro (28).

Han er per dags dato ran­gert som den fem­te bes­te fris­beegolf­spil­le­ren i ver­den. Fra 2009 til 2011 var han ran­gert som den al­ler bes­te, ons­dag har ame­ri­ka­ne­ren kom­met hele vei­en til Eg-slet­ta for å lære bort kunn­ska­per sam­men med Philo Brait­hwai­te og Gregg Bars­by, som også er i ver­dens­top­pen.

– Jeg har spilt fris­beegolf si­den jeg var 14 år, så prak­tisk talt halve li­vet mitt, sier Lo­castro. Han for­tel­ler at spor­ten gir ham et sted å gå hvor han kan klar­ne tan­ke­ne.

– Jeg kal­ler det «a pock­et of pa­ra­di­se», smi­ler han, og leg­ger til at det er man­ge må­ter å spil­le fris­beegolf på, både som en form for re­krea­sjon, men også som

FAKTA Fris­beegolf

● Man skal kas­te en fris­bee fra A til B og prø­ve å bru­ke så få kast som mu­lig.

● Det lig­ner mye på van­lig golf men man bru­ker fris­bee i ste­det for ball og kur­ver i ste­det for hull.

● Etter førs­te kast går man bort og kas­ter vi­de­re fra der fris­be­en lig­ger, helt til fris­be­en lig­ger i kur­ven.

● Man no­te­rer an­tall kast og går vi­de­re til nes­te «hull». En bane be­står som of­test av 9 el­ler 18 hull.

hard kon­kur­ran­se.

– Jeg tror fris­beegolf er in­ne i en over­gangs­fase. Det be­ve­ger seg fra å være et tids­for­driv til å bli en sport for frem­ti­den, sier Lo­castro.

De tre ver­dens­ut­øver­ne er i Nor­ge i for­bin­del­se med tur­ne­en «High Energy Tour», og skal av­slut­te i Sand­nes i hel­gen.

– Nor­ge er fint. Vi kom på den rik­ti­ge års­ti­den, av­slut­ter Lo­castro.

BEG­GE FOTO: KRISTIN OLSEN

Gregg Bars­by (ven­st­re), Philo Brait­hwai­te og Nikko Lo­castro, noen av ver­dens bes­te fris­beegolf­spil­le­re, er i Sør-nor­ge i for­bin­del­se med tur­ne­en «High Energy Tour».

Sver­re Mes­sel er styre­le­der i Kris­tian­sand Fris­beegolf­klubb.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.