Sm­eige­væ­ret gir trær­ne høst­sym­pto­mer

Trær­ne i byen er mis­for­nøyd med den tør­re vær­ty­pen vi har hatt så langt i som­mer. Spe­si­elt bjørke­trær­ne sav­ner regn­tun­ge sky­er.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KAMILLA RUDBERG kamilla.rudberg@fvn.no

Har du lagt mer­ke til at noen av trær­ne i byen vi­ser seg med høst­far­ger al­le­re­de? Du er ikke ale­ne.

– Det er ikke høs­ten som kom­mer tid­lig. Trær­ne vi­ser høst­sym­pto­mer på grunn av tør­ke, be­ro­li­ger To­rill Gjels­vik, dag­lig leder for Ag­der na­tur­mu­se­um og bo­ta­nis­ke hage.

– Når jeg ser en gul bjørk på som­mer­en, ten­ker jeg «åja, har vi hatt så fint vær, ja», ler hun.

Det er fort­satt grønt ute, men en rask titt på trær­ne i byen vi­ser tenden­ser til gule, røde og oran­sje bla­der hele vei­en fra Gart­ner­løk­ka, gjen­nom sen­trum og opp til Gim­le­kol­len. Gjels­vik po­eng­te­rer at det sær­lig er bjør­ka som gul­ner tid­lig.

– Det er ikke uvan­lig at bjørk som vokser vilt får gule bla­der tid­lig om som­mer­en. Bjør­ka tren­ger mye vann. Nå har vi hatt en lang pe­rio­de med fint vær, sett bort ifra de sis­te da­ge­ne, sier hun, og leg­ger til:

– Bjør­ka vil gjer­ne ha regn om nat­ta og fint vær om da­gen.

I fjor var sola litt mer sje­nert og sm­ei­ge­da­ge­ne ikke fullt så man­ge som i år. Gjels­vik for­kla­rer at det er der­for trær­ne tvi­holdt len­ger på grønn­far­gen da.

Trær­ne ved Ag­der Na­tur­mu­se­um pry­der seg med grøn­ne bla­der, og det er kun en eføy som vi­ser seg fra sin høst­li­ge side når Fædre­lands­ven­nen er inn­om.

– Van­ner dere trær­ne hos dere?

– Bjørke­trær­ne hos oss står fak­tisk i ei myr, sier Gjels­vik, og for­kla­rer at det der­med skal mye til før dis­se trær­ne li­der av høst­sym­pto­mer.

– Men det har skjedd, det også, på­pe­ker hun.

Gjels­vik for­tel­ler at også and­re trær, for ek­sem­pel linde­trær, i park­om­rå­der også li­der i lang­va­rig tørt vær.

– I eks­tremt tør­re pe­rio­der må dis­se fak­tisk van­n­es, for­kla­rer hun.

Det er alt­så ikke ba­re bjør­ka som er vær­syk og tørst.

Hal­vor Sol­heim er se­nior­fors­ker ved di­vi­sjon for bio­tek­no­lo­gi og plante­helse og skog­helse på Norsk in­sti­tutt for bio­øko­no­mi. Han er helt enig med Gjels­vik sin dia­gnos­ti­se­ring av trær­ne.

– Jeg kan ten­ke meg at grun­nen til høst­far­ge­ne er tør­ke. Når trær­ne tør­ker fore­går det pro­ses­ser i blade­ne som fø­rer til at det grøn­ne i klo­ro­fyl­let for­svin­ner, for­kla­rer han.

Klo­ro­fyll er alt­så selve pig­men­tet som fin­nes hos blant an­net plan­ter.

– Det er ikke helt uvan­lig med for­som­mer­tør­ke. I år har det vært mye skog­brann­fare rundt om­kring i lan­det, og det fø­rer til at blade­ne tør­ker, sier han.

ALLE BILDER: KAMILLA RUDBERG

To­rill Gjels­vik, dag­lig leder for Ag­der na­tur­mu­se­um og bo­ta­nis­ke hage, vi­ser en eføy som «li­der» av sm­eige­vær. Det er li­ke­vel bjørke­trær­ne som har det verst.

Høst­lig bjørk ved Bane­heia.

Rundt om­kring i byen kan man skim­te det­te høst­li­ge sy­net.

Høst­lig ved Elve­gata i juli.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.