Trump jr. for­tal­te ikke sin far om møte

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

I et in­ter­vju sier Do­nald Trumps elds­te sønn at det ikke var noe å for­tel­le om fra mø­tet med en rus­sisk ad­vo­kat i juni i fjor.

– Det var 20 bort­kas­te­de mi­nut­ter. Det var synd. Det var in­gen­ting. Det var in­gen­ting å for­tel­le om. I etterpå­klok­ska­pens lys vil­le jeg nok løst det­te noe an­ner­le- des, sa Do­nald Trump jr. til Fox News.

Fo r m å l e t med mø­tet var å inn­hen­te opp­lys­nin­ger som kun­ne ska­de Hil­la­ry Clin­ton, den de­mo­kra­tis­ke kan­di­da­ten, før fjor­årets pre­si­dent­valg.

– For meg var det­te re­se­arch av vår mot­stan­der. De had­de noe, kan­skje kon­kret be­vis på alle his­to­rie­ne jeg har hørt om, så jeg vil­le høre om det. Men det før­te in­gen­steds, og det var ty­de­lig at det ikke var det mø­tet hand­let om, for­tal­te Trump jr.

De­mo­kra­te­nes leder i etter­ret­nings­ko­mi­te­en, Adam Schiff, me­ner epost­ut­veks­lin­gen til Trumps sønn be­vi­ser at Russ­land ga in­for­ma­sjon til Trump­kam­pan­jen. Schiff vil nå at Do­nald Trump jr. skal vit­ne foran ko­mi­te­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.