Frem­me­de barn - støt ut el­ler vern Det er også en skam at vi ikke gjør mer for de bar­na som for­svin­ner fra mot­tak – vi vet at noen av dis­se hav­ner inn i kri­mi­nel­le nett­verk og men­neske­han­del.

KRF på Stor­tin­get har mer­ket seg Fædre­lands­ven­nens pris­ver­di­ge do­ku­men­ta­sjon i juli over ens­li­ge mindre­åri­ge barn og ung­dom som har rømt lan­det vårt.

Faedrelandsvennen - - MENING - GEIR SIGBJØRN TOSKEDAL, KRF, Stor­tin­get

Det er ikke godt å vite at 1.108 mindre­år­li­ge nå er re­gist­rert med «ukjent adres­se» fra UDI og har for­latt mot­ta­ket, noen be­fin­ner seg un­der bro­er og gate­langs i euro­pe­is­ke stor­byer – gjer­ne norsk­ta­len­de.

KRF har del­tatt i stor­tings­fler­tal­let om inn­stram­min­ger i asy­log inn­vand­rings­fel­tet, men hele ti­den ar­bei­det sær­lig for at vi som an­sten­dig na­sjon opp­fyl­ler våre in­ter­na­sjo­na­le kon­ven­sjo­ner, men­neske­ret­tig­he­ter og det vi me­ner er mo­rals­ke for­plik­tel­ser. Det­te gjel­der sær­lig for den­ne grup­pen barn og ung­dom som har krav på vern uan­sett bak­grunn. Som saks­ord­fø­rer for in­te­gre­rings- og bo­set­tings­sa­ken for kom­mu­nal- og for­valt­nings­ko­mi­te­en i Stor­tin­get vår­en 2016 kjem­pet KRF vi­de­re for at da­gens si­tua­sjon ikke skul­le opp­stå. Jeg har ar­bei­det med det­te i 4 år, og be­gre­per som «an­ker­barn», «det er for­eld­re­nes skyld», «opp­be­var dem i luk­ka mot­tak» osv., ikke er svar el­ler løs­nin­ger på den­ne de­len av mi­gra­sjons­ut­ford­rin­gen. F or det førs­te bur­de alle barn ha fått sin sak be­hand­let i lø­pet av 2 år. In­gen bør bru­ke barn­dom­men på vent i et asyl­mot­tak - og 2 år er len­ge i opp­veks­ten. For det and­re er det for man­ge som får «mid­ler- ti­dig til­la­tel­se», og tal­let er øken­de. Mid­ler­ti­dig­he­ten er øde­leg­gen­de for barns psy­kis­ke helse, og har ført til al­vor­li­ge for­hold ved man­ge mot­tak for barn. Mid­ler­ti­dig­he­ten opp­le­ves som et av­slag der man ven­ter på en­de­lig av­gjø­rel­se, gjer­ne led­sa­get av en po­liti­ak­sjon. Både ver­ger, barne­verns­an­sat­te, mot­taks­an­sat­te og re­gje­rin­gens eget fag­or­gan UDI har slått alarm om selv­mords­tan­ker, selv­ska­ding, uro og de- pre­sjon hos bar­na. Re­gje­rin­gen har gjort alt for lite og for sent for å bed­re si­tua­sjo­nen for dis­se bar­na. Det førs­te re­gje­rin­gen bør gjø­re er å lyt­te til UDI sitt inn­spill om å kun gi mid­ler­ti­dig opp­hold til barn over 17 år, i dag er det fra 15 til 18 år. D et er også en skam at vi ikke gjør mer for de bar­na som for­svin­ner fra mot­tak – vi vet at noen av dis­se hav­ner inn i kri­mi­nel­le nett­verk og men­neske­han­del. Nor­ge kan ikke sit­te stil­le å se på at de blir borte. Det vil­le vi ald­ri gjort med nors­ke barn. Men­neske­ver­det kjen­ner ikke – og skil­ler ikke- ut fra et­nisk opp­rin­nel­se. Det­te må få stør­re in­ter­na­sjo­nal opp­merk­som­het. Virke­mid­ler og til­tak må sam­ord­nes bed­re i Euro­pa. KRF vil bi­dra til at det­te står på dags­or­den. Ut­over det­te me­ner KRF at både hu­ma­ni­tær hjelp i nær­om­rå­de­ne og fram­ti­dig mål­ret­tet bi­stand være lang­sik­ti­ge bi­drag for å gi and­re med­men­nes­ker et bed­re og me­nings­fylt liv der de er. K rf har frem­met en rek­ke for­slag for å møte ut­ford­rin­gen. Det gjel­der for­slag om å over­fø­re an­sva­ret for ung­dom 16-18 år fra UDI til barne­ver­net og krav om eget uav­hen­gig til­syn. Det gjel­der sat­sing på barne­fag­lig kom­pe­tan­se og fle­re an­sat­te for den­ne grup­pen i hele asyl­kje­den. Det gjel­der skole­gang og me­nings­fylt hver­dag i vente­pe­rio­den for å stil­le krav og styr­ke mo­ti­va­sjo­nen for læ­ring og in­te­gre­ring. Det gjel­der fengs­ling, opp­hold på Tran­dum og uttrans­por­te­ring. De fles­te er jo takk­nem­li­ge, mo­ti­ver­te og lære­vil­li­ge når de kom­mer. Dess­uten har KRF kon­kre­te for­slag til til­taks­plan mot men­neske­han­del, egne team i po­li­ti­et og en sen­tral­en­het i barne­ver­net i Nor­ge for å nev­ne noe. P r i dag har kun 110 mindre­åri­ge søkt om asyl i Nor­ge (Udi-sta­ti­stikk). An­koms­ten nå juni 201 er la­ve­re en de sis­te 20 åre­ne. Det­te skyl­der at øst­lig rute er stengt i Euro­pa, av­ta­len med Tyr­kia og and­re for­hold og ru­ti­ner in­nen Schen­gen-om­rå­det og Dub­lin-av­ta­len. Nor­ge med sine nær­me­re 100 vei­er og rense­over­gan­ger til ut­lan­det, de al­ler fles­te uten grense­kon­troll, er helt av­hen­gig av et tett in­ter­na­sjo­nalt sam­ar­beid, både in­nen hu­ma­ni­tær inn­sats og po­li­ti- og sik­ker­hets­ar­bei­de. Men 8.717 per­soner sit­ter fort­satt i mot­tak her i lan­det og ven­ter på av­gjø­rel­se. Av de har 1.682 ut­reise­plikt. Si­tua­sjo­nen i dag er etter Krfs opp­fat­ning av en slik ka­rak­ter at vi av fle­re grun­ner kan ha ka­pa­si­tet til å ta oss bed­re av de barn og unge som tren­ger det. Vi har mye fag­kom­pe­tan­se, vel­fun­ge­ren­de by­rå­kra­ti og kom­mu­ne- ne har ube­nyt­ta res­sur­ser etter opp­ska­le­ring av mot­taks­ap­pa­ra­tet ved den sto­re an­koms­ten i 2015 og -16. Man­ge kom­mu­ner og pri­va­te ak­tø­rer, som har vist en stor vil­je og inn­sats for å imøte­kom­me det stat­li­ge mot­taks­be­ho­vet, sli­ter i dag med å fin­ne eg­net drifts­form vi­de­re. K rf øns­ker å ha en rett­fer­dig, for­ut­sig­bar og hu­man asyl- og inn­vand­rings­po­li­tikk. Den skal være ba­sert på rea­lis­me for vel­ferds­ord­nin­ger, men­neske­verd i møte med det en­kel­te men­nes­ket og kris­ten etisk prak­sis. De som ikke opp­fyl­ler kri­te­ri­ene skal ut, Nor­ge kan ikke hjel­pe alle som øns­ker et bed­re liv.

Mitt øns­ke er at vi ser til at barn og unge, som er kom­met hit av man­ge grun­ner vi både både kan like og for­stå, el­ler mis­li­ke, skal få et raust og med­men­nes­ke­lig møte med vårt land. Noen skal re­tur­ne­res til sin fa­mi­lie og hjem­land der vi unn­går ny in­tern­flukt. And­re får bli i et in­te­gre­ren­de sam­funn for å bi­dra, lære språk, få ut­dan­nel­se og del­ta i sam­fun­net med plik­ter og ret­tig­he­ter som våre egne barn.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Man­ge unge flykt­nin­ger får «mid­ler­ti­dig til­la­tel­se», og tal­let er øken­de. Mid­ler­ti­dig­he­ten er øde­leg­gen­de for barns psy­kis­ke helse, og har ført til al­vor­li­ge for­hold ved man­ge mot­tak for barn, skri­ver stor­tings­po­li­ti­ker Geir Sigbjørn Toskedal (KRF).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.