Der­for et ja til nye Start

Faedrelandsvennen - - MENING - TO­RE HEIDENREICH, Kris­tian­sand

Det var en godt vok­sen for­sam­ling som møt­te fram til det eks­tra­or­di­næ­re års­mø­tet i IK Start sist uke. Det var ven­tet at det kun­ne bli en fø­lel­ses­la­det de­batt når klub­bens vi­de­re skjeb­ne skul­le dis­ku­te­res.

Skul­le vi gå inn for sty­rets for­slag å si ja til sam­ar­beids­av­ta­len med Start en Drøm AS og so­lid styr­king av egen­ka­pi­ta­len, el­ler skul­le vi ven­de tom­me­len ned og fort­set­te vår vand­ring i skyg­ge­nes dal?

Det var sik­kert man­ge fle­re enn de som gav ut­trykk for det, som had­de vondt både før, un­der og etter mø­tet ved å inn­gå den av­ta­len som ble ved­tatt. Jeg har selv vært en av dem etter et langt liv i klub­ben, og jeg har lyst til å dele litt av mine opp­le­vel­ser og min kjær­lig­het til en klubb jeg er født inn i.

Som sik­kert man­ge and­re Start-med­lem­mer er jeg 2. ge­ne­ra­sjons­med­lem. Min far Sver­re had­de sin kar­rie­re både som spil­ler, tre­ner og for­mann i klub­ben. Det var da na­tur­lig at jeg som gutte­pjokk fulg­te i hans fot­spor, og jeg har snart 60-års med­lems­skap. Jeg var vel ikke det størs­te fot­ball­ta­len­tet, men jeg had­de da gode opp­le­vel­ser i klub­bens junior­av­de­ling der jeg fikk opp­le­ve å spil­le sam­men med pro­fi­ler som blant an­net Svein Mat­hi­sen og Trond Pe­der­sen. Jeg står fak­tisk også re­gist­rert med 2 A-kam­per, den sist da jeg som til­lits­valgt kas­se­rer og reise­le­der på en fan­tas­tisk Øs­ten-tur­ne i 1976 fikk 15 mi­nut­ters spille­tid mot Bang­koks by­lag i Thai­land.

Al­le­re­de som 20-åring ble jeg valgt inn som kas­se­rer i da­væ­ren­de fot­ball­ut­valg. Det ble noen år som kas­se­rer og til­lits­valgt i uli­ke sty­rer og ko­mi­te­er fram til slut­ten av nit­ti-tal­let. I til­legg til tre­ner- og opp­manns­verv i vår egen junior­av­de­ling. Klub­ben opp­lev­de Nm-gull for junio­rer på 70- og 80-tal­let, og ikke minst en rek­ke tur­ne­rings­sei­re i inn-og ut­land. Og se­nior­la­get top­pet fle­re me­dal­jer med se­rie­gull i 78 og 80. Men cup­fi­na­len kom ald­ri, selv om vi fak­tisk var nære på ved et par-tre an­led­nin­ger.

Som mange­årig kas­se­rer fikk jeg jo også føle på krop­pen sta­dig tran­ge­re ti­der. Ut­vik­lin­gen var enorm fra ama­tør via no­n­ama­tør til hel­pro­fe­sjo­nel­le spil­le­re. Jeg min­nes godt de førs­te åre­ne på 70-tal­let da øko­no­mi­en var tå­lig bra og kost­na­de­ne på et be­ha­ge­lig nivå. Ut­over 80- og 90-tal­let ble sta­dig øko­no­mi­en for­ver­ret. Jeg hus­ker vi had­de et ju­bel­år på 80-tal­let da Ar­ve Se­lands over­gang til frans­ke Mul­house sør­get for pluss i regnskapet. Men klub­ben slet mer og mer øko­no­misk, og etter hvert ble vi av­hen­gig av uli­ke red­nings­ak­sjo­ner. Club 21 som be­stod av lo­ka­le for­ret­nings­folk har bi­dratt blant fle­re, og de se­ne­re år har vi måt­tet få hjel­pe av and­re kon­stel­la­sjo­ner uten at vi har etab­lert oss som et sta­bilt topp­lag. Pub­li­kum på Sør­lan­det har vært tål­mo­di­ge og for­tje­ner et lag som kan spi­se kirse­bær med de sto­re!

Så hvor­for skal vi tro at Start en Drøm AS blir en suk­sess? Og hvor­for stem­te jeg JA til det­te sis­te uke? Fle­re av de 5 in­ves­to­re­ne i det nye sel­ska­pet har lo­kal for­ank­ring og er ge­nuint in­ter­es­sert i Start, ja de har fak­tisk spilt i klub­ben som unge. De har helt kla­re am­bi­sjo­ner om å bi­dra med sine men­nes­ke­li­ge res­sur­ser til å pro­fe­sjo­na­li­se­re klub­ben på alle må­ter. Vi i vår ge­ne­ra­sjon må er­kjen­ne at da­gens hver­dag på alle må­ter, ikke minst tek­no­lo­gisk, er en helt an­nen enn hva vi opp­lev­de for 40-50 år si­den. Det er helt and­re krav og ut­ford­rin­ger som gjel­der for å lyk­kes også på fot­ball­ba­nen. Men jeg tror og hå­per at det ny­valg­te sty­ret sam­men med in­ves­to­re­ne også har et øre til oss «gam­le­kara». Vi har vårt hjer­te i Start, og vi vil bren­ne for klub­ben også i åre­ne som kom­mer.

Så jeg sier ba­re: TVI, tvi og lyk­ke til – vi skal ALLE være med å løf­te klub­ben til nye høy­der!

Inn­leg­get er for­kor­tet. Red.

❞ Vi i vår ge­ne­ra­sjon må er­kjen­ne at da­gens hver­dag på alle må­ter, ikke minst tek­no­lo­gisk, er en helt an­nen enn hva vi opp­lev­de for 40-50 år si­den.

AR­KIV­FOTO: KJE­TIL SAMUELSEN

Geir Tøn­nesland, styre­le­der i Start, tal­te til det eks­tra­or­di­næ­re års­mø­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.