Nok støy nå

Faedrelandsvennen - - MENING - LEIV TORSTVEIT JOSTEIN ANDREASSEN

Det er nok støy nå for oss som bur på Kongs­gård og Søm.

●● E18 går gjen­nom om­rå­det vårt, og me høy­rer su­set og støy­en frå bi­la­ne. Over husa våre flyg fly som lan­dar på el­ler tek av frå Kje­vik. Men net­te­ne er re­la­tiv ro­le­ge. Det skal det snart bli slutt på. Når ham­na flyt­tar til Vi­ge, er me sik­ra støy dø­ge­ret rundt. Kva mei­ner Ap og Sv om den­ne flyt­tin­ga? El­ler vil alle par­tia at me her skal ha støy hei­le tida? Me som bur her, opp­le­ver at me har støy nok nå. gjør meg skik­ke­lig sint, er at de si­te­rer meg for å støt­te sli­ke syns­punk­ter. (What ma­kes me real­ly ang­ry is that they quo­te me for sup­port such views)».

Det skal fra den­ne inn­sen­de­ren her be­mer­kes at Ein­stein ikke trod­de på Gud slik en kris­ten vil­le gjø­re det, men vi ser at han of­fent­lig er­klær­te: Han var in­gen ate­ist. Les mer i den sis­te sto­re bio­gra­fi­en om ham: Wal­ter Isaacson: «Ein­stein. His Li­fe and Uni­ver­se» (2007), her si­tert fra side 387, 389 og 390.

Inn­leg­get er for­kor­tet. Red.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.