Skral og skrål

Faedrelandsvennen - - MENING - ODDVAR BERGE

Ti­den er in­ne for Skral festival i Grim­stad, og man­ge har al­le­re­de pak­ket og reist.

●● Fle­re føl­ger på. Hver sin smak, som det he­ter. Skral er ten­ke­lig en av­kort­ning av sa­kral som be­tyr høy­tid, og ti­den er in­ne for å bry­te ned sli­ke hon­nør­ord. Fri flyt skal være bra, sier ti­den. Grim­stad har fått lov å ha søn­dags­åpne bu­tik­ker i som­mer, i mot­set­ning til Aren­dal. Grim­stad er mer tu­rist­by enn Aren­dal må vite. Dess­uten har Grim­stad en ord­fø­rer fra KRF, så da gjel­der det å rul­le ut lø­pe­ren for mye an­net enn Guds ti bud. Tids­ån­den må få fritt løp, og ly­den av klin­gen­de mynt er etter­leng­tet mu­sikk i det lo­ka­le helse­de­par­te­men­tets ører. Det skal mye til for å fyl­le opp de hul­le­te lom­mer der. Jeg hå­per Grim­stad får en lyk­ke­lig som­mer og en god høst.

●●

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.