Di­rect­eur de cir­que, mai­re Fur­re!

Faedrelandsvennen - - MENING - ROLF WILHELMSEN, Kris­tian­sand

Ja, skal det være fint, skal det være fransk, ikke sant? Nå har vi nok en gang hatt sus i ser­ken.

●● Ikke ba­re i ser­ken men også i pal­men. Palmesus, det dia­met­ralt mot­sat­te av Bede­hu­sets Salme­sus. Vel, uan­sett har by­ens Di­rect­eur de cir­que og ord­fø­rer, H. Fur­re og hans lanse­bæ­re­re, god­kjent nok en fore­stil­ling for et mel­lom­vok­sent, øl­su­pe­ne pub­li­kum i by­ens tet­tets be­bod­de om­rå­de. For­stå meg rett. Et­hvert sir­kus må ha en fore­stil­ling som trek­ker. Og det gjør Palmesus til gangs. (Sånn sett had­de det vært kuult igjen å vært en til­rei­sen­de 25 åring, og ikke et fast­bo­en­de fos­sil med frem­ti­den bak seg). Men, nett­opp det er problemet. To tan­ker i ho­det sam­ti­dig, ser fort­satt ut til å være umu­lig å ha for by­ens folke­valg­te. Hva er det som hol- der igjen bru­ken av Od­der­øya? Her lig­ger en stort sett ubrukt og fore­lø­pig helt ube­bodd del av Kris­tian­sand. Rik­tig­nok fin­nes noen tur­gå­ere og en vaf­fel el­ler to, kan­skje noen kunst­ne­re også, men ikke stort mer. Od­der­øya har en his­to­rie som kon­sert­are­na. Sant nok ofte med et hel­ler svakt øko­no­misk re­sul­tat, men uten å be­las­te by­ens in­dia­ne­re i sær­lig grad. Ini­tia­tiv­ta­ker­ne bak Palmesus har åpen­bart truf­fet en lett­på­vir­ke­lig ner­ve hos by­ens po­li­ti­ke­re. Det fak­tum at ar­ran­gø­re­ne gjør en me­get god for­ret­ning på det­te åre­vise eve­ne­men­tet (om­sat­te i år for 23 mil­lio­ner ba­re i al­ko­hol) ser ikke ut til å pla­ge by­ens for­vak­le­de, unn­skyld, folke­valg­te. Pas vrai? Der­som det­te fort­set­ter i sam­me spor, vur­de­rer jeg å etab­le­re en lama­farm. På And­øya, Gim­le­kol­len, og el­lers hvor våre po­li­ti­ke­re måt­te be­fin­ne seg. Hvor­for La­ma­er? Tja, kan­skje for­di: «La­ma­en er kendt for at spyt­te, hvil­ket de også gør, men de spyt­ter nor­malt ikke efter men­nes­ker. At spyt­te er en del af la­ma­ens ”sprog”. La­ma­er spyt­ter som en ad­var­sel el­ler en iret­tesæt­tel­se. Der er fak­tisk ikke tale om spyt men om mave­ind­hold, som la­ma­en gyl­per op. ”Spyt­tet” er der­for ofte grønt og me­get il­delug­ten­de». Kilde: glad­zoo.dk Var det noen som føl­te seg truf­fet?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.