Eli­ten an­kom­mer Aren­dal­s­uka

Faedrelandsvennen - - MENING - FRED­RIK ELVATUN

Et av de mest ak­tu­el­le an­sik­te­ne til ver­dens­eli­ten an­kom­mer Aren­dal­s­uka for å for­kla­re hvor­for Hil­la­ry Clin­ton tap­te det sis­te val­get i USA.

●● Nav­net er John Podesta, og han var Hil­la­ry Clin­tons styrt­rike valgkampsjef. Han ble ny­lig ble kre­di­tert av in­si­de­ren i bo­ken «Shatte­red» sam­men med Robby Moock, til å ha vært opp­havs­men­ne­ne til et iscene­sat­te medie­sce­na­rio om Russ­land-hack­in­gen. Du vet, de en­de­lø­se ny­he­te­ne som prø­ver å un­der­byg­ge ak­ku­rat det­te nar­ra­ti­vet om en an­tatt Russ­land-trump kon­spi­ra­sjon, som en unn­skyld­ning for valg­ta­pet. Nå har nar­ra­ti­vet rak­net full­sten­dig. Så her kom­mer, i man­ges øyne, be­dra­ge­ren selv til Aren­dal for å be­ly­se oss hvor­for Hil­la­ry tap­te. Jeg vel- ger å tro at han ute­la­ter føl­gen­de i pre­sen­ta­sjo­nen hans: 1: Podesta har kland­ret Russ­land for hack­ing av DNC (De­mocra­tic Na­tio­nal Com­mittee) og ha gitt over ti-tu­sen­talls e-pos­ter til Wi­kile­aks, som en av­gjø­ren­de år­sak til tap av val­get. Det han for­mo­dent­lig­vis ikke kom­mer til å med­de­le, er at Wi­kile­aks gjen­tat­te gan­ger har hev­det at kil­den ikke var rus­sisk, men ame­ri­kansk. El­ler at den tid­li­ge­re nøk­kel­an­sat­te i DNC Seth Rich, an­gi­ve­lig skal ha lek­ket over 44.000 e-pos­ter og 17.000 ved­legg til Wi­kile­aks mel­lom ja­nu­ar 2015 og mai 2016 om in­tri­ka­te de­tal­jer i par­ti­et. Nå er han død og kan ikke tes­ta­men­te­re til det an­tat­te. 2: Jeg an­tar sam­ti­dig, at det ikke pas­ser seg for han å for­tel­le at ser­ver­ne som an­gi­ve­lig skal ha vært hack­et av Rus­ser­ne, ald­ri har vært un­der­søkt av ame­ri­kansk etter­ret­ning. Det­te er til og med er­kjent, både fra DNC og FBI. Det vil være det sam­me som å an­mel­de at dia­man­te­ne i en safe har blitt stjå­let til po­li­ti­et, star­te en etter­fors­king, men ald­ri etter­fors­ke åste­det for be­vi­ser. Ikke for å glem­me, to atom­mak­ter uakt­somt og unød­ven­dig ble satt opp imot hver­and­re. Nå var det nok hel­ler ald­ri me­nin­gen at ser­ver­ne skul­le grans­kes. Hack­ing-fa­be­len var nok også ment til å dra fo­ku­set vekk fra inn­hol­det i de lek­ke­de e-pos­te­ne. 3: Lite tro­lig er det også at han kom­mer til å nev­ne at DNC er i hardt vær om da­gen. De har nå en tro­ver­dig og på­gå­en­de retts­sak mot seg, med be­skyld­nin­ger om kor­rup­sjon hvor DNC re­gel­rett skal ha stjå­let den de­mo­kra­tis­ke no­mi­na­sjo­nen fra Ber­nie San­ders til for­del for Hil­la­ry Clin­ton. Kan vi vir­ke­lig for­ven­te at John Podesta kom­mer til å gi oss en ær­lig og full­sten­dig ver­sjon av hvor­for Hil­la­ry tap­te val­get?

Inn­leg­get er for­kor­tet. Red.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.