Sub­si­di­ert Vol­vo med kraft­verk av en mo­tor

Val­get er åpen­bart en­kelt for de som øns­ker seg Vol­vos nye sta­sjonvogn, V90. Over 90 pro­sent be­stil­ler den lad­ba­re ut­ga­ven.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: TOR MJAALAND

Det val­get er en­kelt å for­stå etter en prøve­tur i T8-ut­ga­ven av den lek­re sta­sjons­vog­nen. T8 er be­teg­nel­sen alle de lad­ba­re hy­bri­de­ne Vol­vo nå har. At så man­ge vel­ger den­ne ut­ga­ven, had­de nep­pe Vol­vo drømt om. Men så er da også Nor­ge an­ner­le­des­lan­det, både på el­bi­ler og på bi­ler med stor for­bren­nings­mo­tor med el­mo­tor. Der­med får T8-ut­ga­ven om­trent sam­me pris i Nor­ge som i Sve­ri­ge, for de and­re mo­del­le­ne er Sve­ri­ge-pri­se­ne en fjern drøm.

MOTORKRAFT

Hva får du så om du gjør som nord­menn flest og lan­der på den lad­ba­re hy­brid­ut­ga­ven? Først og fremst får du en vold­som motorkraft på over 400 heste­kref­ter der ben­sin­mo­to­ren på 320 hk og el­mo­to­ren på 87 gir et trøkk og fra­spark du sjel­den opp­le­ver.

I til­legg får du mu­lig­he­ten til å kjø­re elek­trisk og miljø­venn­lig på kor­te­re tu­rer. Ut fra de par ti­me­ne vi prøv­de V90 T8, vil vi tro at 30–35 kilo­me­ter er rea­lis­tisk rekke­vid­de når det gjel­der elek­trisk kjø­ring. Det be­tyr at en god del av den dag­li­ge kjø­rin­gen kan skje bil­lig og miljø­venn­lig for de som er flin­ke til å lade. Men skal du på lang­tur, må du reg­ne med at for­bru­ket spret­ter opp mel­lom 0,8 og 0,9 li­ter på mila. Og langt unna de opp­git­te 0,21 li­ter­ne.

AVGIFTSFRITAK

I til­legg får du en stor og sti­lig sta­sjons­vogn full­stap­pet med Vol­vo­sik­ker­het og med fire­hjuls­drift i plu­gin hy­brid-ut­ga­ve. Det er Vol­vo ale­ne om å til­by så langt. Og fire­hjuls­drift els­ker vi som kjent i Nor­ge. I til­legg er sta­ten fort­satt ge­ne­røs når det gjel­der lad­ba­re hy­bri­der og svært be­skje­den når det gjel­der av­gif­ter. Om den po­li­tik­ken blir vi­dere­ført for plu­gin hy­bri­der med sto­re fos­si­le mo­to­rer, gjen­står å se.et avgiftsfritak på nær­me­re 150.000 kro­ner er en hyg­ge­lig start­ga­ve for de man­ge som vel­ger den lad­ba­re ut­ga­ven av V90.

FRESKE FRA­SPARK

På den roms­li­ge be­rø­rings­skjer­men vel­ger du hvil­ket kjøre­mo­dus. I pure kjø­rer du på elek­trisk kraft, så len­ge du ikke er alt for hard på gass­fo­ten, da pre­sen­te­rer også ben­sin­mo­to­ren seg og bi­drar sterkt til freske fra­spark. I hy­brid-mo­dus vel­ger bi­len hvil­ken kom­bi­na­sjon av mo­to­re­ne

som er mest ef­fek­tiv for deg og kom­bi­ne­rer mel­lom de to mo­to­re­ne, mens du i power be­stil­ler full pak­ke og mak­si­mal kraft. Mor­somt, men selv­sagt mind­re øko­no­misk og miljø­venn­lig.

BAGASJEPLASS

Vi har tid­li­ge­re kjørt V90-ut­ga­ven med die­sel­mo­tor. Og fikk en bil­opp­le­vel­se i for­hold til ut­gå­en­de V70-mo­dell som im­po­ner­te. Og trod­de i vår en­fold at die­sel­ut­ga­ven kom til å bli best­sel­ge­ren i Nor­ge. Men det var ett år før den lad­ba­re hy­bri­den en­tret ba­nen. Og i for­hold til en del kon­kur­ren­ter, i suv-klas­sen, så har Vol­vo klart å be­hol­de den gode ba­ga­sje­plas­sen i et ba­ga­sje­rom som fak­tisk vir­ker stør­re enn de opp- git­te 560 li­ter­ne.

Om kjøre­tur og kjøre­opp­le­vel­se blir å gjen­ta mye av det vi skrev da V90 ble lan­sert i die­sel­ut­ga­ve. Inn­ven­dig er bi­len blant de sti­ligs­te vi har sit­tet bak rat­tet i, kjøre­tu­ren blir silke­myk og nes­ten lyd­løs så len­ge du kjø­rer på strøm. Men også når ben­sin­mo­to­ren trør til må du an­stren­ge deg for å høre at fos­silt drev­ne kref­ter bi­drar.

SIKKERHETEN

«Vol­vo-sikkerheten» som ble tatt til nye høy­der da V90 og S90 ble lan­sert, er verd å min­ne om også for den­ne bi­len. Så­kalt «lar­ge ani­mal de­tec­tion» som gjen­kjen­ner stør­re på dyr på fart ut i vei­ba­nen er for ek­sem­pel et sys­tem som man­ge vil set­te pris på når de fer­des i om­rå­der med mye elg.

Et an­net nytt sys­tem er «Slippe­ry Road Alert» som skal sam­le inn in­for­ma­sjon fra bi­len om tem­pe­ra­tur, frik­sjon og vei­grep og de­ret­ter sam­les i en egen «data­sky» for så å kun­ne de­les med and­re bi­ler ute på vei­en. In­gen tvil om at Vol­vo er på god vei mot «løf­tet» om at in­gen skal bli al­vor­lig ska­det el­ler drept i en ny Vol­vo etter 2020. Da V90 ble lan­sert, skrev vi at tys­ke pre­mium­sta­sjons­vog­ner må pas­se seg. Med den lad­ba­re hy­bri­den har Vol­vo gitt tys­ker­ne yt­ter­li­ge­re ut­ford­rin­ger.

FOTO: TOR MJAALAND

Vol­vo V90 T8 AWD som lad­bar hy­brid blir det åpen­bart man­ge av på sør­lands­ke vei­er. Over 90 pro­sent vel­ger den lad­ba­re ver­sjo­nen.

FOTO: TOR MJAALAND

Høy kva­li­tet også in­nen­dørs i T8-ut­ga­ven av Vol­vo V90.

FOTO: TOR MJAALAND

Fil­skift­vars­le­ren er ty­de­li­ge­re på Vol­vo enn på man­ge and­re bi­ler.

FOTO: TOR MJAALAND

Et dis­kret lite T8-skilt for­tel­ler at det drei­er seg om en lad­bar hy­brid-ut­ga­ve av Vol­vo V90.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.