Bes­te bil­må­ned si­den 1986

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

I juni ble det re­gist­rert 14.228 nye per­son­bi­ler, noe som er 547 fle­re (+ 4,0 %) enn i juni 2016. – Det be­tyr at de høye re­gist­re­rings­tal­le­ne vi så i mai fort­set­ter også i juni, og nok en gang må vi helt til­ba­ke til juni 1986 for å fin­ne en må­ned med høy­ere re­gist­re­rings­tall, sier Øy­vind Sol­berg Thor­sen, di­rek­tør i OFV i en presse­mel­ding. I juni 1986 ble det re­gist­rert 16 064 nye per­son­bi­ler. Sam­men­lig­net med gjen­nom­snit­tet for juni må­ned de 10 fore­gå­en­de åre­ne, er årets juni­tall 28,0 pro­sent høy­ere (+3114 bi­ler). (Kilde Opp­lys­nings­rå­det for Vei­tra­fik­ken)

FOTO: TOR MJAALAND

Vol­ks­wa­gen e-golf var mest solg­te el­bil i juni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.