Seat til­ba­ke i Nor­ge

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: TOR MJAALAND

Spans­ke Seat kom­mer til­ba­ke til nors­ke vei­er etter man­ge års fra­vær.

Det er Ha­rald A. Møl­ler AS som gjen­opp­tar im­por­ten av Vol­ks­wa­gen-eide Seat, og iføl­ge en presse­mel­ding nå leg­ger pla­ne­ne for re­lan­se­rin­gen av et bil­mer­ke som har gjort det sterkt in­ter­na­sjo­nalt i man­ge år.

Seat for­svant fra Nor­ge i 2005 etter hel­ler la­bert salg. I mel­lom­ti­den er det lan­sert en rek­ke nye mo­del­ler, blant an­net en suv i Ti­guan-stør­rel­se med nav­net Ateca som ble pre­sen­tert på bil­ut­stil­lin­gen i Pa­ris i fjor. Den er til for­veks­ling lik Sko­da Karoq som kom­mer til Nor­ge mot slut­ten av året. Både Seat- og Sko­da-bi­le­ne pro­du­se­res på Vol­ks­wa­gen-platt­for­mer.

At det blir Gum­pen­grup­pen som kom­mer til å få Seat-an­svar i Kris­tian­sand, må reg­nes som svært sann­syn­lig. Men ei­er og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Per Helge Gum­pen vet fore­lø­pig svært lite om hvor­dan salg og mar­keds­fø­ring skal skje.

OVERRASKELSE

– At Seat er til­ba­ke i Nor­ge var en overraskelse også for oss, sier Gum­pen som hå­per de kom­mer i po­si­sjon når for­hand­ler­nett og mar­keds­fø­ring skal byg­ges opp. – Vi har jo sett at Seat har kom­met med man­ge nye og spen­nen­de mo­del­ler, men først i sep­tem­ber skal dis­tri­bu­sjo­nen av det spans­ke bil­mer­ket være på plass, sier Gum­pen som ikke fryk­ter at det blir for man­ge Vol­ks­wa­gen-eide bil­mer­ker.

– De har sin egen iden­ti­tet, Vol­ks­wa­gen, Au­di og Sko­da. På sam­me måte som Seat har sin, sier di­rek­tø­ren i Gum­pen­grup­pen. Han ka­rak­te­ri­se­rer re­lan­se­rin­gen av Seat som en svært spen­nen­de ny­het.

Tor An­ton Bjør­ge blir di­rek­tør for Seat i Nor­ge, og kom­mer fra stil­lin­gen som mar­keds­sjef for Vol­ks­wa­gen i Ha­rald A. Møl­ler AS.

– Vi har sam­men med Seat- kon­ser­net la­get et ramme­verk for vei­en vi­de­re og skal bru­ke ti­den godt for å plan­leg­ge re­lan­se­rin­gen i Nor­ge, sier Bjør­ge og nev­ner det han kal­ler at­trak­ti­ve mo­del­ler som Ibi­za, Le­on, Ateca og nye Aro­na.

Seat er opp­rin­ne­lig en for­kor­tel­se for Socied­ad Es­paño­la de Automóvi­les de Tu­ris­mo. Histo­ri­en skri­ver seg til­ba­ke til tid­lig 50-tall og Spa­nia. Hoved­kon­to­ret lig­ger i Mar­to­rell, rett nord­vest for Bar­ce­lo­na.

FOTO: SEAT

Suv-en Ateca inn­tar det nors­ke mar­ke­det sam­men med fle­re and­re Seat-mo­del­ler fra høs­ten av.

FOTO: MJAALAND, TOR

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Gum­pen­grup­pen, Per Helge Gum­pen, sy­nes det er spen­nen­de at Seat igjen skal sel­ges i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.