Det­te trek­ker ned pri­sen når du skal sel­ge bi­len din

Faedrelandsvennen - - MOTOR - ELISE RØNNEVIG ANDERSEN

Røyk­lukt er det ver­ste som fin­nes når man skal sel­ge bil.

– Inn­ven­dig ren­hold vik­ti­ge­re enn ut­ven­dig. Det sier drifts­sjef Ole Petter Eid hos Oslo Bi­l­auk­sjon, som er lan­dets le­den­de på brukt­bil­salg.

– Kjø­pe­re kan ikke se at man har kjørt len­ge i en møk­ke­te bil hvis den er vas­ket uten­på før bil­de­ne tas. Men inn­ven­dig set­ter det seg fort mye dritt, sier Eid. På spørs­mål om hva som er mest ne­ga­tivt, er han ikke i tvil:

– Røyke­lukt. Det er vans­ke­lig å gjø­re noe med, for det set­ter seg i ven­ti­la­sjons­an­leg­get og bi­len ge­ne­relt.

Det­te trek­ker ned pri­sen på bi­len din, iføl­ge NAF:

Ren­hold. Hvis bi­len er blank, ren og fin inn­ven­dig, gir det et inn­trykk av hvor godt bi­len er holdt.

Kjøre­leng­de. Gjen­nom­snitt­lig kilo­me­ter­stand lig­ger på mel­lom 13.000 og 20.000 kilo­me­ter i året, og bi­lens kilo­me­ter­stand bør ikke av­vi­ke vel­dig fra det­te.

Ser­vice­hef­te. Det må kun­ne vi­ses til at bi­len er ved­li­ke­holdt med tan­ke på even­tu­ell re­kla­ma­sjon. Er ikke hef­tet full­sten­dig, trek­ker det ned på pri­sen.

Ulyk­ker. Bi­len kan være i bra stand den, men mar­ke­det vil jo rea­ge­re på det pris­mes­sig om den har vært i kol­li­sjon.

Ikke eu-god­kjent. Da blir den trei­ge­re i mar­ke­det du må set­te ned pri­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.