50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

13. JULI 1967

●● Skul­le det ikke lyk­kes stats­råd Kåre Wil­loch å få Nor­ge med i Fel­les­mar­ke­det på an­nen måte, får han ta med sin kone til Brüs­sel. For den­ne unge sjar­me­ren­de mi­nis­ter­frue må da kun­ne ut­ret­te mer med sitt blot­te nær­vær enn Lyng og Røise­land med all­ver­dens pro­to­kol­ler! Mens man­nen klat­rer rundt på toll­mu­re­ne i et over­opp­he­tet Stor­ting, lø­per hun rundt på sva­ber­ge­ne i Nor­mand­vig i Land­vik sam­men med bar­na. Og her er det så dei­lig, at om man in­vi­te­rer de Gaul­le opp på som­mer­fe­rie, får sik­kert Nor­ge fullt med­lem­skap med det sam­me - med første­klas­ses sær­av­ta­ler for ma­krell­fis­ket in­nen­for Saue­hol­men. Eget sted har fa­mi­li­en ennå ikke, men tom­ten er sik­ret i Ei­de­ki­len, nabo­vi­ken mot sør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.