QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva he­ter den størs­te lo­kal­avi­sen for Mosse­om­rå­det, hvor Pål Eng­haug ble an­svar­lig re­dak­tør i 2009?

2. Hvor man­ge bein har en krab­be?

3. Hvil­ken del av Oslo­fjor­den kal­les Brei­an­gen?

4. Hvil­ket grunn­stoff har atom­num­mer 22 og for­kor­tes Ti?

5. Hvor man­ge spil­le­re, og hvor man­ge hes­ter, er det på hvert lag i polo?

6. Hva er det medi­sins­ke og tek­nisk kor­rek­te be­gre­pet for tarm­gass?

7. På hvil­ken øy lig­ger Sku­de­nes­havn, en øy som er fyl­kets størs­te?

8. Hvem lå 2 uker på top­pen av VG lis­ta med ”I Should Ha­ve Known Bet­ter” i 1964?

9. I hvil­ket land var Pol Pot stats­mi­nis­ter?

10. Hvem had­de et for­hold til sin bror, Ca­ligula, og for­gif­tet sin mann, kei­ser Clau­di­us, så søn­nen Nero kun­ne over­ta makten, men ble selv drept, etter ord­re fra Nero?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.