Flyt­ter til Spa­nia for å få bed­re tre­nings­mu­lig­he­ter

Faedrelandsvennen - - SPORT -

I mor­gen rei­ser Hal­vor­sen til Giro­na i Spa­nia, både for å tre­ne sam­men med nors­ke lag­ka­me­ra­ter og for å sjek­ke for­hol­de­ne i byen hvor han bo­set­ter seg til høs­ten.

– Først og fremst hand­ler det om å få et bed­re kli­ma å tre­ne i. Det er fullt mu­lig å bli god også ved å bli bo­en­de i Nor­ge, slik Alex­an­der Kristoff og Ed­vald Boas­son Ha­gen gjør, men for meg tror jeg det er smart å flyt­te for å kun­ne ta de sto­re ste­ge­ne, sier Hal­vor­sen.

Giro­na lig­ger en time nord for Bar­ce­lo­na, ved fo­ten av fjell­kje­den Py­re­ne­ene. Fra før er de nors­ke syk­lis­te­ne Amund Grøn­dahl Jan­sen, Vegard Bre­en og Kris­tof­fer Skjer­ping bo­satt i byen hvor man­ge proff­syk­lis­ter er bo­satt.

– Det er et per­fekt tids­punkt å få sma­ken på li­vet som syk­list, sier van Ou­den­ho­ve.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.