Pus­het av kona til å fort­set­te

Start-di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal had­de sagt opp job­ben, lagt hu­set ut for salg og så for seg et uten­lands­opp­hold i et år el­ler to. Så tok de nye in­ves­to­re­ne kon­takt.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

Even Øgrey Brands­dal

Hvor­dan har den sis­te uka vært for deg? – Det var en let­tel­se å få års­mø­tet i IK Start med på pla­ne­ne og godt å kjen­ne at klub­bens med­lem­mer øns­ket det sam­me som oss. Men det er nå job­ben be­gyn­ner, og al­le­re­de fre­dag mor­gen var vi i gang med den stra­te­gis­ke plan­leg­gin­gen.

Hva slags til­bake­mel­din­ger har du fått?

– De jeg har fått har vært ute­luk­ken­de po­si­ti­ve. Det har vært no­en el­le­vil­le uker si­den presse­kon­fe­ran­sen i be­gyn­nel­sen av juni, og det vir­ker å være en helt ny giv blant alle jeg tref­fer på vei­en. Fra po­li­ti­ke­re, spon­so­rer, an­sat­te og spil­le­re. And­re klub­ber i Nor­ge har også fått med seg hva som skjer i Kristiansand og de øns­ker Start til­ba­ke i den øvers­te di­vi­sjo­nen.

Hva sier du til dem som er kri­tis­ke til Starts nye eiere og me­ner klub­ben nå lar seg fi­nan­siere av pen­ger som blant an­net er tjent på spille­av­hen­gig­het?

– Norsk idrett er fi­nan­siert av gras­rot­an­de­len til Norsk Tip­ping som til­byr de sam­me tje­nes­te­ne som sel­ska­pet til våre nye eiere. Så vil det med spil­ling all­tid være til­fel­ler hvor folk sli­ter. Jeg skjøn­ner at de kri­tis­ke spørs­må­le­ne kom­mer, men me­ner kri­tik­ken er ube­ret­ti­get.

80 pro­sent av om­set­nin­gen til Ga­ming In­no­va­tion Group, 18,5 mil­lio­ner euro, kom­mer fra ka­si­no og nett­spill ret­tet mot pri­vat­mar­ke­det. Hvil­ke re­flek­sjo­ner gjør du deg rundt det­te?

– Det er ikke vår opp­ga­ve å døm­me folk i for­hold til hvil­ken bran­sje de kom­mer fra. GIG er no­tert på Oslo Børs og job­ber i en le­gal bran­sje. Så er det vik­tig å få fram at det­te er lo­ka­le in­ves­to­rer som har lyst til å ska­pe be­geist­ring for Sør­lan­det og som bruker sine egne pen­ger på det­te. Start, som alle and­re, føl­ger idret­tens reg­ler satt av NIF og NFF.

Det er gått fi­re må­ne­der si­den du sa opp job­ben som adm.dir. i IK Start. Du har hatt no­en tur­bu­len­te må­ne­der?

– Det har vært gans­ke sur­rea­lis­tisk. I vin­ter føl­te jeg nok var nok, og at ly­set var slok­ket etter å ha job­bet i mot­bak­ke med sto­re ut­ford­rin­ger i fi­re år. Så gikk det bare to uker fra opp­si­gel­sen ble kjent til Chris­top­her Lange­land kon­tak­tet meg og for­tal­te om pla­ne­ne sine. Da had­de jeg lagt hu­set vårt ut for salg og fa­mi­li­en lur­te på å ta et år el­ler to i ut­lan­det for å gjø­re noe helt an­net. Det ble no­en run­der med fa­mi­li­en, men kona var den som til slutt pus­het meg til å si ja. Hun men­te jeg for­tjen­te noe po­si­tivt etter å ha opp­levd så mye mot­gang.

– Du vis­te til en ukul­tur i Start med bak­snak­king i kor­ri­do­re­ne som en av grun­ne­ne til at du slut­tet. Har kul­tu­ren end­ret seg?

Ja, og jeg må si at det er fle­re personer som har im­po­nert meg i etter­kant. Personer som har bak­snak­ket meg har sendt meg mel­din­ger og opp­søkt meg di­rek­te og for­talt at de treng­te å se seg selv i spei­let. At de nå støt­ter opp 100 pro­sent. For det er ikke til å leg­ge skjul på at jeg pe­riode­vis har følt på mang­len­de støt­te uten­for den ind­re kjer­nen.

Hva er din ver­ste opp­le­vel­se fra fi­re år i klub­ben?

– Da vi tap­te 4-0 mot Vind­bjart i and­re run­de i cu­pen i 2015. Det å stå på Moseid­moen med hjemme­sup­por­ter­ne i ek­sta­se rundt meg, sam­ti­dig som Start ble rund­spilt etter alle kuns­tens reg­ler, gjor­de at jeg øns­ket å for­svin­ne i et hull i bak­ken.

Og den bes­te?

– Uten tvil da dom­me­ren blås­te slutt­sig­na­let i fløy­ta etter kva­likkam­pen mot Jerv sam­me år. Jeg vet ikke hva som skjed­de i ho­det mitt da, men de ti­me­ne fra kam­pen var over til jeg gikk og la meg, det er det du leng­ter etter og job­ber for. Det var full ek­sta­se, og iføl­ge Hå­kon Opp­dal sam­me fø­lel­se som når du vin­ner cu­pen. Det var så mye som lå i pot­ten den kvel­den at opp­le­vel­sen var helt eks­trem.

Sup­por­ter­ne ven­ter i spen­ning på ny sports­di­rek­tør og nye spil­le­re. Hva er sis­te nytt?

– Det job­bes in­tenst med sa­ken for å lan­de både sports­di­rek­tør og nye spil­le­re. Hvor man­ge det er snakk om kom­mer an på hvor man­ge spil­le­re som for­la­ter Start også. Det kan der­for kom­me alt fra en til fem nye spil­le­re. Vi skal også byg­ge opp et mil­jø in­nen mar­keds­av­de­lin­gen som skal sel­ge ide­en og vi­sjo­nen vår, sam­ti­dig som jeg får mer tid til å byg­ge opp merke­va­ren IK Start.

Du har gått gans­ke høyt ut med at Start skal bli en av Nor­ges bes­te klub­ber. Hvor­dan skal man få til det med et be­løp som tross alt lig­ger på nivå med et or­di­nært Start-bud­sjett, men for­delt over ti år?

Ti­min­gen for å sat­se i norsk fot­ball er vel­dig god for øye­blik­ket. Da jeg traff Chris­top­her Lange­land førs­te gang ble jeg ut­ford­ret på å lage en fem­års­plan på hvil­ke ka­pi­tal­be­hov som treng­tes for å få Start ut i Euro­pa. For meg er am­bi­sjo­ne­ne vel så vik­ti­ge som pen­ge­ne, og det hand­ler om å gjø­re Start til en bære­kraf­tig klubb. Får vi sports­li­ge re­sul­ta­ter, spil­ler­pro­fi­ler og en­ga­sje­ment, kom­mer pub­li­kum og spon­so­rer etter. Det kos­ter pen­ger på kort sikt, men gir inn­tek­ter og re­sul­ta­ter på leng­re sikt.

Det er ti år si­den sist Sør Are­na var fylt til ran­den. Når skjer det nes­te gang?

– Når Start kan av­gjø­re noe til sin for­del, om det er en semi­fi­nale­plass i cu­pen, me­dal­je i elite­se­ri­en el­ler spill i Euro­pa. Så er det like vik­tig å fyl­le are­na­en så mye som mu­lig på den sju­en­de se­rie­run­den i elite­se­ri­en. Da hand­ler det om å få på plass tro­en igjen, ved å til­by pro­fi­ler og ar­tis­te­ri. Tro­en har vært svak på Sør­lan­det i det sis­te, men nå er den til­ba­ke igjen.

Ryk­te­ne sier at Sør Are­na ble bygd med mu­lig­het for en tred­je eta­sje...

– Det stem­mer, men vi har nok et hundre­års­per­spek­tiv på rea­li­se­rin­gen av det pro­sjek­tet.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.