Il­le­vars­len­de tall

Det har vært en dob­ling av an­meld­te ruskjø­re­re på Sør­lan­det og øk­nin­gen er stør­re enn el­lers i lan­det. Det kre­ver økt fo­kus på tra­fik­ken.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Sjå­fø­rer som kjø­rer i rus­på­vir­ket til­stand gjør vei­ene våre livs­far­li­ge. En sta­dig øk­ning i pille­bruk og -mis­bruk må føl­ges pa­ral­lelt med økt fo­kus på tra­fik­ken fra po­liti­hold. Sis­te års øk­ning er for­stem­men­de. na­sjo­nalt har alt­så po­li­ti­et fra 2016 til 2017 sett en øk­ning på over 12 pro­sent av sjå­fø­rer som blir an­meldt for rus­på­vir­ket kjø­ring. I 2016 ble 1209 an­meldt og i 2017 ble 1357 an­meldt. Men på Sør­lan­det er det enda ver­re.

220 bil­fø­re­re er an­meldt for kjø­ring i rus­på­vir­ket til­stand i Ag­der i år, mot 109 i fjor og det er jo rett og slett en dob­ling.

nå me­ner po­liti­over­be­tjent i Utryk­nings­po­li­ti­et, Øystein Krog­stad, at tal­le­ne ikke skyl­des at pille­bru­ken og kri­mi­na­li­te­ten er høy­ere på Sør­lan­det enn el­lers i Nor­ge. Han me­ner at sør­lands­po­li­ti­et gjør en svært god jobb, og at det er en del av for­kla­rin­gen. Vi får håpe han har rett, men det er grunn til å fryk­te at også høyt for­bruk er grunn til tal­le­ne. Man skal i hvert fall ikke slå seg til ro med det­te, og vi vet fra forsk­ning av pille­bru­ken i vår lands­del er høy.

Tal­le­ne som po­li­ti­et nå leg­ger frem for­tel­ler at UP gjør en vik­tig jobb for oss, og den må de gjø­re uten for­styr­rel­ser og vars­le­re.

Tid­li­ge­re i som­mer har Fædre­lands­ven­nen skre­vet om app’er som vars­ler bi­lis­ter om po- 220 bil­fø­re­re er an­meldt for kjø­ring rus­på­vir­ket til­stand i Ag­der i år, mot 109 i fjor og det er jo rett og slett en dob­ling. li­ti­ets ak­ti­vi­tet langs våre sterkt tra­fik­ker­te vei­er i som­mer­må­ne­de­ne. Krog­stad pek­te på at den­ne vars­lin­gen rett og slett hind­rer po­li­ti­ets ar­beid – bi­lis­ter som for­bry­ter seg mot lo­ven blir ikke tatt og fort­set­ter å være en trus­sel mot oss alle på vei­ene.

i en mail til Fædre­lands­ven­nen for­klar­te man­nen bak app`en, Alex­an­der Blom­hé, at me­nin­gen ikke er å hjel­pe bi­lis­ter å fort­set­te med kri­mi­na­li­te­ten. Men å gi bi­lis­ter det han kal­te en «heads up» i tra­fik­ken, «om det er kon­trol­ler, tra­fikk­uhell og lig­nen­de», for­klar­te han. Han hev­det vi­de­re at app`en vir­ker – at bi­lis­ter kjø­rer mer for­sik­tig når de vet hvor stor po­li­ti­ets ak­ti­vi­tet er.

Vi fryk­ter det er sto­re mørke­tall rundt rus i tra­fik­ken. Å be­nyt­te seg av sli­ke vars­ler, el­ler dele slik in­for­ma­sjon i so­sia­le medi­er, er en uting og bør for­døm­mes. Tal­le­ne som po­li­ti­et nå leg­ger frem for­tel­ler at UP gjør en vik­tig jobb for oss, og den må de gjø­re uten for­styr­rel­ser og vars­le­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.