Til­talt etter re­kord­be­slag

I fjor ak­sjo­ner­te po­li­ti­et mot et mil­jø som skal ha dre­vet et om­fat­ten­de salg av nar­ko­ti­ka på Sør­lan­det. Sju personer er nå til­talt i sa­ken.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no MARIE N. KALVEHAGEN marie.kalvehagen@fvn.no

Det er satt av 29 da­ger til retts­sa­ken som star­ter i Kristiansand ting­rett 15. au­gust.

Ag­der-po­li­ti­et ak­sjo­ner­te i no­vem­ber og de­sem­ber i fjor mot et mil­jø som skal ha smug­let inn sto­re meng­der am­fe­ta­min og ko­kain til Nor­ge. Det ble også av­dek­ket en om­fat­ten­de pro­duk­sjon av can­na­bis på to ste­der på Sør­lan­det.

Seks av de til­tal­te er an­kla­get for å ha vært del av en or­ga­ni­sert, kri­mi­nell grup­pe, noe som in­ne­bæ­rer en økt straffe­ram­me.

DYRKET FREM NAR­KO­TI­KA

Iføl­ge til­ta­len skal fem av de til­tal­te ha dyrket frem 764 mari­hua­na­plan­ter i to bo­li­ger i Bir­ke­nes og Åse­ral fra sep­tem­ber til de­sem­ber i fjor.

– Jeg har in­gen kom­men­ta­rer til til­ta­len. Vi har ikke mot­tatt be­vi­se­ne fra på­tale­myn­dig­he­ten ennå og skal gå gjen­nom dis­se, sier ad­vo­kat Sol El­den, som for­sva­rer en 28 år gam­mel mann fra Al­ba­nia.

Hun opp­ly­ser at 28-årin­gen i det ve­sent­li­ge nek­ter straff­skyld.

Iføl­ge til­ta­len skal 28-årin­gen og tre and­re ha solgt ko­kain, am­fe­ta­min og minst 8,5 kilo hasj til en for­tje­nes­te på 518.231 kro­ner. Man­nens 25 år gam­le sam­bo­er og 31 år gam­le bror er til­talt for det sam­me for­hol­det.

De sam­me tre er også til­talt for å ha med­vir­ket til mari­hua­na­dyr- kin­gen i Bir­ke­nes og Åse­ral.

De al­bans­ke brød­re­ne er i til­legg til­talt for å ha or­ga­ni­sert smug­lin­gen av 26,7 kilo am­fe­ta­min, 5,9 kilo ko­kain og 9,8 kilo hasj over gren­sen fra Sve­ri­ge til Nor­ge 8. de­sem­ber i fjor.

Nar­ko­ti­ka­en ble smug­let i en laste­bil. En 35 år gam­mel mann fra Ma­ke­do­nia er til­talt for å ha kjørt laste­bi­len over gren­sen, mens en 38 år gam­mel lands­mann er til­talt for å ha mot­tatt stof­fet og flyt­tet det over i en per­son­bil.

35-årin­gen som kjør­te laste­bi­len, er den enes­te av de sju til­tal­te som ikke er an­kla­get for å være del av en or­ga­ni­sert, kri­mi­nell grup­pe.

10. de­sem­ber slo po­li­ti­et til og be­slag­la stof­fet, i bi­len som da sto par­kert i ga­ra­sje­an­leg­get til Scan­dic ho­tell i As­ker.

OM­FAT­TEN­DE SAK

Til sam­men ble 9 personer på­gre­pet og sik­tet i sa­ken. Sju av dis­se er nå til­talt og skal møte i ret­ten i au­gust. Alle har bak­grunn fra Bal­kan. No­en av de til­tal­te har bodd i Nor­ge i fle­re år, mens and­re er uten­lands­ke stats­bor­ge­re.

Be­sla­get ble den gang om­talt som re­kord­stort av Ag­der-po­li­ti­et.

– Stør­re kvan­tum har vi ikke be­slag­lagt no­en gang tid­li­ge­re, sa John Rep­stad, sek­sjons­le­der i Ag­der-po­li­ti­et til Fædre­lands­ven­nen.

Retts­sa­ken vil vare til og med uke 38.

– Det­te er en svært om­fat­ten­de sak, som vil ta lang tid. Det er blant an­net 47 vit­ner i sa­ken, og alt må tol­kes og over­set­tes til både al­bansk og ma­ke­donsk, sier stats­ad­vo­kat Leif Alek­san­der­sen.

FOTO: PO­LI­TI­ET

I et hus i Bir­ke­nes kom­mu­ne ble det av­dek­ket det­te gart­ne­ri­et med can­na­bis­plan­ter.

FOTO: PO­LI­TI­ET

Fi­re av de til­tal­te er til­talt for å ha del­tatt i smug­lin­gen av 26,7 kilo am­fe­ta­min, 5,9 kilo ko­kain og 9,8 kilo hasj 8. de­sem­ber i fjor. Stof­fet ble be­slag­lagt av po­li­ti­et to da­ger se­ne­re.

FOTO: PO­LI­TI­ET

I bo­li­ge­ne i Åse­ral og Bir­ke­nes ble det fun­net pro­fe­sjo­nelt ut­styr brukt til dyr­king av can­na­bis.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.