Hva vil­le Je­sus ha gjort el­ler sagt?

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

På som­mer­stev­net i Sa­rons dal ble ek­te­pa­re­ne Li­sa Marie og Knut Arild Harei­de og Søl­vi og Rune Edvardsen ut­ford­ret på det å være krist­ne i Nor­ge mens mil­lio­ner av men­nes­ker dør av sult.

– Hva vil­le Je­sus gjort der­som han i dag had­de vært grense­vakt ved Euro­pas gren­ser, og hva had­de han sagt til me­nig­he­te­ne om den sto­re for­skjel­len det er på fat­tig og rik i ver­den?

Det var spørs­må­le­ne som stevne­le­der Sten Sø­ren­sen ba ek­te­pa­re­ne Harei­de og Edvardsen sva­re på un­der kvelds­mø­tet ons­dag på som­mer­kon­fe­ran­sen i Sa­rons dal.

EGEN TRO – IKKE POLITIKK

Selv om valg­kam­pen har star­tet, sa Krf-leder Knut Arild Harei­de at han var glad for å bli in­vi­tert til å snak­ke om sin egen tro og ikke politikk, og la til at i hans liv er Je­sus vik­ti­ge­re enn kon­tant­støt­te.

På ut­ford­rin­gen fra stevne­le­de­ren svar­te han slik, men un­der­stre­ket først at in­gen skal tren­ge å gå hjem fra stev­net og ha dår­lig sam­vit­tig­het for å gi fa­mi­li­en sin et bra liv.

– Mens det frem­de­les var apart­heid i Sør-afri­ka spur­te jeg en hvit kris­ten i lan­det om hvor­dan de kun­ne ak­sep­te­re et slikt dis­kri­mi­ne­ren­de sys­tem. Han svar­te ved å spør­re meg om hvor­dan vi som krist­ne i den rike de­len av ver­den kan ak­sep­te­re at 20 pro­sent av ver­dens be­folk­ning har 80 pro­sent av res­sur­se­ne.

OVERFLODSSAMFUNN

Li­sa Ma­ria Harei­de sa at tan­ken på at så man­ge barn dør av sult og som føl­ge av krigs­hand­lin­ger er vans­ke­lig å ak­sep­te­re. Hun vis­te til at vi har en enorm over­flod i Nor­ge.

– Det opp­le­ves i alle fall som me­nings­fullt å kun­ne bi­dra med gaver til hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­sjo­ner en­ten det er Flykt­ning­hjel­pen, Di­na-stif­tel­sen med ut­spring i Sa­rons dal el­ler and­re, sa hun.

❞ Jeg er ikke tvil om at Je­sus vil­le ha gått mye len­ger i å hjel­pe and­re enn det vi som krist­ne i me­nig­he­ter gjør. RUNE EDVARDSEN,

JE­SUS VIL­LE GÅTT LEN­GER

– Jeg er ikke tvil om at Je­sus vil­le ha gått mye len­ger i å hjel­pe and­re enn det vi som krist­ne i me­nig­he­ter gjør. Der­som hele den krist­ne ver­den had­de stått opp og sagt at de ikke len­ger ak­sep­ter­te all uret­ten i ver­den, kun­ne mye vært an­ner­le­des, sa evan­ge­list Rune Edvardsen.

Søl­vi Edvardsen min­net om at vi i vår del av ver­den har truk­ket vin­ner­lod­det, og der­for bør leve etter den gyl­ne re­gel om at alt en vil and­re skal gjø­re mot seg, skal en gjø­re mot dem.

ÅPENHJERTIG EDVARDSEN

På kvelds­mø­tet ons­dag var det Rune Edvardsen som var ho­ved­ta­ler, og han gjor­de det tid­lig klart at det ikke skul­le bli en tra­di­sjo­nell tale.

– Pap­pa (Aril Edvardsen, red. anm.) var en stor ta­ler, så førs­te gang jeg skul­le tale til en stor for­sam­ling un­der en kam­pan­je i Pa­kis­tan had­de jeg stjå­let fem av hans fer­dig­skrev­ne ta­ler. Jeg fant imid­ler­tid fort ut at jeg ikke kun­ne ko­piere ver­ken ham el­ler and­re, og be­gyn­te der­for å for­tel­le min his­to­rie, sa Rune Edvardsen. evan­ge­list

Og his­to­ri­en han for­tal­te i Sa­rons dal var om en ung­dom som ikke all­tid lev­de opp til sine for­eld­res for­vent­nin­ger, og nok også en­kel­te gan­ger had­de vært små­full i tel­te­ne un­der som­mer­stev­ne­ne.

– I ung­doms­åre­ne tvil­te jeg ofte på meg selv, men ald­ri på Je­sus, sa han.

Rune Edvardsen for­tal­te vi­de­re om sine man­ge rei­ser og om alle mil­lio­ne­ne som, tak­ket være Tro­ens Be­vis i Sa­rons dal, har fått høre om evan­ge­li­et. Han for­tal­te vi­de­re om mø­ter der fle­re tu­sen had­de kom­met for å be sam­men med ham, og om blin­de som fikk sy­net til­ba­ke og be­ve­gel­ses­hem­me­de som ble bå­ret inn og kun­ne for­la­te mø­tet på egne bein.

FOTO: JACOB BUCHARD

Stevne­le­der Sten Sø­ren­sen (f.v.) stil­te de vans­ke­li­ge spørs­må­le­ne til Rune Edvardsen, Søl­vi Edvardsen, Li­sa Ma­ria og Knut Arild Harei­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.