Be­slag­la ulov­li­ge tei­ner

Eiere av ti be­slag­lag­te tei­ner vil mot­ta en klek­ke­lig bot.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT erlend.iversen.skarsholt@fvn.no

– Det er be­kym­rings­ver­dig, me­ner førsteins­pek­tør i over­vå­kings­tje­nes­ten for Fis­keri­di­rek­to­ra­tet, Trond Bak­ken.

Han har sam­men med kol­le­ga, Jør­gen Wiig, vært ute i bå­ten Royal Wi­king uten­for Kristiansand. Der har de vært på jakt etter tei­ner som har blitt satt ut ulov­lig.

– Til sam­men har vi be­slag­lagt ti tei­ner. De vil bli an­meldt, og på­tale­myn­dig­he­ten vil ta det vi­de­re der­fra. Bo­ten plei­er å lig­ge et sted mel­lom 5000 og 15.000 kro­ner, for­kla­rer Bak­ken.

Fi­re av ei­er­ne har blitt iden­ti­fi­sert gjen­nom navn og adres­se satt på tei­ne­ne. De som ikke har blitt iden­ti­fi­sert vil po­li­ti­et måt­te opp­ret­te sak på.

KUN­NE PLUKKET FLE­RE

Grun­nen til at tei­ne­ne har blitt be­slag­lagt er for li­ten flukt­åp­ning. Det vil si at hum­me­ren ikke har stor nok åp­ning til å kom­me ut. Man­ge av tei­ne­ne er også satt for grunt i for­hold til re­gel­ver­ket.

Pro­ble­met med ulov­li­ge tei­ner blir ikke mind­re, iføl­ge Bak­ken. Han sy­nes det er be­kym­rings­ver­dig uan­sett om de er satt ut for­di folk fisker ulov­lig etter hum­mer, el­ler på grunn av man­gel på kunn­skap.

– Nå er vi in­ne i hum­me­rens fred­nings­tid. Da er det ikke lov å set­te ut red­ska­per grun­ne­re enn 25 me­ter, og det skal være 80 milli­me­ter flukt­åp­ning. Vi tar mest be­slag på at flukt­åp­nin­ge­ne er for små. Red­skap som er satt for grunt blir all­tid dratt opp og sjek­ket, sier Bak­ken.

Kol­le­ga Wiig for­tel­ler at det ofte er snakk om tyv­fis­king av hum­mer når det fore­går i fred­nings­ti­den.

– Man­ge tips har kom­met inn fra folk som har ob­ser­vert det de me­ner er ulov­lig hum­mer­fis­ke. De tip­se­ne har ført til be­slag­leg­ging, sier Wiig.

– Ofte er det de sam­me om­rå­de­ne langs kys­ten vi fin­ner tei­ne­ne. Det duk­ker bare opp nye år etter år. I går hang vi i til­legg til de vi be­slag­la også fem ad­vars­ler på tei­ner uten god nok mer­king av navn og adres­se, for­kla­rer Wiig.

YRKESFISKERE OGSÅ

Det er ikke bare ulov­li­ge tei­ner som er i fo­kus når de tar tu­ren ut på sjø­en.

– Også alt av yr­kes­fis­ke hol­der vi øye med. Vi sjek­ker reke­trå­le­re og sten­ger og åp­ner fiske­felt blant an­net, for­tel­ler Trond Bak­ken.

– Mest over­ras­ket blir vi når vi kom­mer over ulov­lig red­ska­per satt ut av yrkesfiskere. Dem for­ven­ter vi har bed­re kunn­skap, men det skjer det også.

På det­te tok­tet har det kun blitt gitt ad­vars­ler til yrkesfiskere på grunn av dår­lig mer­king.

Bak­ken har en opp­ford­ring til de som øns­ker å bru­ke sjø­en i som­mer:

– Sett dere inn i re­gel­ver­ket. Vit hva det er dere put­ter ned i sjø­en. Også hå­per vi at krabbe­fangs­ten blir god, av­slut­ter han.

FAKTA Hum­mer­fis­ke

● I tei­ner som er satt ut for fangst av hum­mer, skal det være minst to sir­kel­for­me­de flukt­åp­nin­ger – én på hver side av red­ska­pet. Åp­nin­ge­nes dia­me­ter skal være minst 60 milli­me­ter.

● Alle tei­ner skal være ty­de­lig mer­ket med ei­ers navn og adres­se.

● Fra 1. ok­to­ber klok­ka 08.00 kan man fan­ge hum­mer over hele lan­det.

● Fra svenske­gren­sen til og med Sogn og Fjor­da­ne kan man fangs­te til og med 30. no­vem­ber.

● I res­ten av lan­det kan man fangs­te til og med 31. de­sem­ber.

Krabbe­fis­ke

● I tei­ner som er satt ut for fangst av krab­ber, fra svenske­gren­sen til og med Tys­fjord kom­mu­ne i Nord­land, skal det være minst to sir­kel­for­me­de flukt­åp­nin­ger – én på hver side av red­ska­pen. Åp­nin­ge­nes dia­me­ter skal være minst 80 milli­me­ter.

● Alle tei­ner skal være ty­de­lig mer­ket med ei­ers navn og adres­se.

● Man kan fan­ge krab­ber hele året.

● I pe­rio­den da hum­mer­fis­ket på­går, fra 1. ok­to­ber til 31. de­sem­ber, er det for­budt å set­te el­ler trek­ke tei­ner fra svenske­gren­sen til og med Vest-ag­der, fra og med lør­dag klok­ka 24.00 til og med søn­dag klok­ka 24.00. Det­te kal­les hel­lig­dags­fred­ning.

BEGGE FOTO: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT

Inspek­tør i over­vå­kings­tje­nes­ten for Fis­keri­di­rek­to­ra­tet, Jør­gen Wiig los­ser her av tei­ner de har dratt opp i om­rå­det uten­for Kristiansand. Til høy­re står førsteins­pek­tør Trond Bak­ken.

De fles­te av tei­ne­ne som er tatt opp er be­reg­net på hum­mer. Førsteins­pek­tør, Trond Bak­ken, sy­nes det er be­ten­ke­lig at folk ikke er mer opp­merk­som­me på reg­le­ne når det er snakk om dyre tei­ner som den­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.