Co­lor Li­ne stuer bi­ler som sild i her­me­tikk­bok­ser.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ANETTE LARSEN anette.larsen@fvn.no

Lin­da Aa­ge­dal rea­ge­rer på den tran­ge plas­sen på bil­dek­ket. Hun sy­nes det er pro­ble­ma­tisk å ha med seg barne­vogn. – Vi øns­ker å hjel­pe så sant vi har mu­lig­he­ten til det, sier Ni­na Mo­land An­der­sen i Co­lor Li­ne.

– Det er en frust­re­ren­de si­tua­sjon. Vi blir gitt en heis­lapp for at vi let­te­re skal kom­me oss fram til hei­sen. Po­en­get for­svin­ner når Co­lor Li­ne stuer bi­ler som sild i her­me­tikk­bok­ser, sier Lin­da Aa­ge­dal.

I hel­ga var Aa­ge­dal på fe­rie i Dan­mark sam­men med sam­bo­eren, søn­nen og ei dat­ter på 16 må­ne­der. På Su­per­spe­ed fra Kristiansand til Hirts­hals opp­lev­de fa­mi­li­en fra Iveland pro­ble­mer.

– Vi had­de barne­vog­na i ba­ga­sje­rom­met, men da vi skul­le ta den ut, var det al­le­re­de pres­set en bil tett inn­til bak oss, for­tel­ler hun.

– FORTVILENDE

Tu­ren end­te med at sam­bo­eren måt­te løf­te den sam­men­lag­te barne­vog­na ut fra ba­ga­sje­rom­met og over pan­se­ret på bi­len bak.

– Vi fikk nes­ten ikke tid til å ta ut barne­vog­na hel­ler før vi om­trent ble ja­get opp fra bil­dek­ket, sier Aa­ge­dal, og leg­ger til:

– Det er vel­dig fortvilende. Hvis jeg had­de vært ale­ne på tur, vet jeg ikke om jeg en­gang had­de klart å løf­te vog­na ut. Med pro­laps i ryg­gen er det tungt å løf­te en barne­vogn på 15 kilo over and­re bi­ler.

FORSØKT å SI IFRA

Ni­na Mo­land An­der­sen, salgs- og mar­keds­sjef i Co­lor Li­ne, for­tel­ler til Fædre­lands­ven­nen at hen­del­sen er svært be­kla­ge­lig.

– Det er selv­sagt slik at vi ikke øns­ker det skal være slik. Vi for­sø­ker å til­pas­se og hjel­pe våre pas­sa­sje­rer på en best mu­lig måte, sier Mo­land An­der­sen.

Det er fem­te gan­gen Aa­ge­dal har hav­net i lig­nen­de si­tua­sjon. Hun for­tel­ler hun fle­re gan­ger har sagt ifra om pro­ble­met til dem som di­ri­ge­rer om­bord­kjø­rin­gen, uten å kom­me no­en vei med det.

– Nå sist fikk jeg be­skjed om at bå­ten var full. Hvis jeg syn­tes det var trangt, var det mitt pro­blem, for­tel­ler Aa­ge­dal.

Hun for­tel­ler også om si­tua­sjo­ner med eld­re pas­sa­sje­rer om bord.

– Jeg så et eld­re par hvor man­nen had­de med seg en rul­la­tor. Ne­de på bil­dek­ket var det så trangt at man­nen ikke kun­ne bru­ke den. Da måt­te kona bære rul­la­to­ren, mens man­nen støt­tet seg på bi­le­ne for å kom­me fram, for­tel­ler hun.

UTFORDRING OM SOMMEREN

Aa­ge­dal me­ner den tran­ge plas­sen om bord også kan ska­pe pro­ble­mer for and­re.

– Det­te hand­ler om en barne­vogn. Hva hvis man sit­ter i rulle­stol og hav­ner i en slik si­tua­sjon? Da må jo både bru­ke­ren og rulle­sto­len løf­tes, sier hun.

Mo­land An­der­sen sier at over­far­te­ne om sommeren kan være pro­ble­ma­tis­ke.

– Midt på sommeren er bå­ten vel­dig full. Da er det en utfordring å til­pas­se si­tua­sjo­nen for dem med be­hov. Den­ne si­tua­sjo­nen er selv­sagt svært be­kla­ge­lig, og vi opp­ford­rer til å ta kon­takt med oss, sier hun.

KAN Gå OM BORD

Bort­sett fra an­tall kjøre­tøy det er lov å ha om bord, opp­ly­ser Mo­land An­der­sen de ikke har no­en spe­si­el­le reg­ler når de pak­ker fer­ja med bi­ler.

– I de fles­te si­tua­sjo­ner pak­kes det slik at man skal kun­ne pas­se­re mel­lom bi­le­ne. Å gå rundt med stør­re ut­styr er det sjel­dent plass til, sier hun, og leg­ger til:

– Al­ter­na­ti­vet er å gå om bord på fer­ja med barne­vog­na hvis man opp­le­ver det pro­ble­ma­tisk når det er trangt. Om sommeren er det ikke all­tid vi kla­rer å få plas­sert bi­le­ne med hei­sen, selv når de har opp­lyst om det.

Mo­land An­der­sen rå­der rei­sen­de som har spe­si­ell be­hov om å kom­me tid­lig til fer­ja, sær­lig nå om sommeren.

– Vi står på for våre kun­der, og vi øns­ker å hjel­pe så sant vi har mu­lig­he­ten til det. Vi an­be­fa­ler rei­sen­de å kom­me tid­lig slik at vi får tid til å hjel­pe dem.

FOTO: PRIVAT

Lin­da Aa­ge­dal rea­ge­rer på hvor­dan Co­lor Li­ne pres­ser sam­men bi­ler om bord på dek­ket til Su­per­spe­ed.

FOTO: PRIVAT

Her løf­ter sam­bo­eren til Lin­da Aa­ge­dal ut barne­vog­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.