Ar­beids­retts­sa­ken i Søgne er be­ram­met

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TARJEI LEER-SALVESEN tarjei.leer-salvesen@fvn.no

Den be­ten­te sa­ken om Søgne kom­mu­nes be­hand­ling av to vars­le­re ble først be­ram­met i ok­to­ber. Se­ne­re sam­me dag ble den skjø­vet yt­ter­li­ge­re fram i tid.

Først den 18. de­sem­ber kom­mer sa­ken nå til å star­te i Kristiansand ting­rett.

Det er satt av fem da­ger til sa­ken, som der­med kom­mer til å fyl­le hele den sis­te uken før jul for de in­volver­te.

Sa­ken kom­mer opp etter at fag­for­enin­gen Pa­rat har stev­net kom­mu­nen for det de me­ner er al­vor­li­ge brudd på ar­beids­miljø­lo­ven. To av fag­for­enin­gens med­lem­mer har vars­let om pro­ble­mer på ar­beids­plas­sen, og opp­levd det de me­ner er kren­kel­ser og brudd på vars­ler­vern i etter­kant.

«Gjen­gjel­del­se for vars­ling» er et be­grep Pa­rats ad­vo­kat Chris­ten Horn Jo­hann­es­sen har brukt om sa­ken.

Sa­ken har ut­løst strid på fle­re punk­ter, blant an­net om hvem som skal re­pre­sen­te­re kom­mu­nen i ret­ten.

Kan råd­man­nen gjø­re det, når råd­man­nens le­der­stil er en sen­tral del av det som det har vært vars­let om? Kan ord­fø­re­ren gjø­re det, når hun i de po­li­tis­ke be­hand­lin­ge­ne av sa­ken er­klæ­res in­ha­bil av eget for­mann­skap?

Søgne falt til slutt ned på at den som skal re­pre­sen­te­re kom­mu­nen, er for­mann­skaps­med­lem og Krf-po­li­ti­ker Tor­finn Kleiv­set.

Råd­mann Kim Høy­er Ho­lum had­de imid­ler­tid en­ga­sjert Ks-ad­vo­kat Fro­de Lauareid i sa­ken før sommeren. Han skal føre sa­ken. Ad­vo­ka­te­ne og dom­me­ren møt­tes tid­li­ge­re den­ne uka for å plan­leg­ge og be­ram­me retts­sa­ken.

– Un­der mø­tet men­te vi alle at vi had­de tid til å gjen­nom­føre sa­ken fra 2. ok­to­ber av, sier Lauareid.

Kort tid etter mø­tet var fer­dig, måt­te han gi kon­tra­be­skjed. Han had­de ikke tid. Der­med ble det satt ny dato i uken før jul.

– Hva be­tyr den­ne ut­set­tel­sen av sa­ken?

– For par­te­ne er det all­tid greit å få av­slut­tet tvis­ter. Det gjel­der også for Søgne kom­mu­ne. Slik sett er det synd at sa­ken ikke kom­mer opp før, sier Fro­de Lauareid.

Han sier det ikke er uvan­lig at det tar 6–7 må­ne­der før sli­ke sa­ker kom­mer for ret­ten. Pa­rat send­te sin stev­ning i mai.

Fædre­lands­ven­nen lyk­tes ikke med å få en kom­men­tar fra Pa­rats ad­vo­kat Chris­ten Horn Jo­hann­es­sen i går.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Den sis­te uken før jul går ar­beids­retts­sa­ken i Søgne for Kristiansand ting­rett. En av­gjø­rel­se kan ikke ven­tes før i ja­nu­ar 2018.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.