Li­ve-stre­a­m­er stran­da

Åros Fe­rie­sen­ter sen­der di­rekte­bil­de fra strand-og bade­om­rå­de­ne på sine nett­si­der via we­bka­me­ra. Data­til­sy­net er kri­tis­ke.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: GEIR CHRISTIAN JO­HANN­ES­SEN christian.jo­hann­es­sen@fvn.no

På nett­si­de­ne til Åros Fe­rie­sen­ter i Søgne kan man se hva som skjer på stran­da via to ka­me­ra­er som opp­da­te­rer bil­de­ne med no­en se­kun­ders mel­lom­rom. Her kan man se folk som ba­der og barn som le­ker.

– Det­te er et ek­sem­pel på et we­bka­me­ra der man bør re­vur­de­re vin­ke­len. Man har kan­skje ikke tenkt nok over hvor godt folk kjen­nes igjen, sier Guro Skål­tveit, se­nior kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver i Data­til­sy­net.

Hun øns­ker ikke å kom­men­te­re den­ne kon­kre­te sa­ken yt­ter­li­ge­re, men opp­ly­ser at det er et klart re­gel­verk knyt­tet til hva man kan pub­li­se­re på nett.

– We­bka­me­ra er bare lov når man ikke kan kjen­ne igjen folk på bil­det. Du skal ikke kun­ne iden­ti­fi­se­re personer. Med en gang man kan iden­ti­fi­se­re no­en, er det snakk om ka­mera­over­våk­ning, og da skal det ikke på nett, sier Skål­tveit.

IKKE LOV å PUB­LI­SE­RE

Ved ka­mera­over­våk­ning slår det inn fle­re og stren­ge­re reg­ler for hånd­te­ring av bil­der og opp­tak.

– Hvis man har ka­mera­over­våk­ning, er det ikke lov å pub­li­se­re opp­ta­ke­ne, og man må også skil­te at om­rå­det er over­vå­ket, for­kla­rer Guro Skål­tveit.

Hun trek­ker fram uli­ke grep man kan gjø­re for å unn­gå iden­ti­fi­se­ring.

– Man kan stil­le inn ka­me­ra­et slik at man bare ser vær, trær osv, el­ler man kan gjø­re opp­løs­nin­gen dår­li­ge­re ved for ek­sem­pel å zoo­me ut. Ka­me­ra­er har blitt så bra at man må være obs, ad­va­rer Skål­tveit.

ME­NER DET ER INNAFOR

Dag­lig leder på Åros Fe­rie­sen­ter, Kris­ti­an Her­lof­sen, for­tel­ler at ka­me­ra­ene ble in­stal­lert av en eks­tern le­ve­ran­dør, og at han har til­tro til at fil­min­gen er lov­lig.

– Vi har trodd, og me­ner, at det er innafor. Jeg tror ikke det er mu­lig å kjen­ne igjen folk på bil­de­ne, de er ikke så ty­de­li­ge, sier Her­lof­sen.

Hen­sik­ten med we­bka­me­ra­et er å gi en ser­vice til gjes­ter.

– Her kan de se hvor­dan vi har det og hvor­dan vær­for­hol­de­ne er. Vi gjør det­te i bes­te me­ning. Hvis det ikke er in­nen­for, må vi gjø­re noe med det, sier han.

DEL­TE ME­NIN­GER

Da Fædre­lands­ven­nen be­søk­te stran­da tirs­dag kveld, var det del­te me­nin­ger om we­bka­me­ra­et.

– Spørs­må­let er jo om man kan bli gjen­kjent på ka­me­ra­et. Hvis det er slik at folk kan hol­de øye med deg på stran­da, er jo ikke det noe greit, sier Ann Hei­di Sol­berg fra Ves­ter­ålen. Hun er på fe­rie­sen­te­ret sam­men med dat­te­ren Em­ma.

Hun me­ner det er helt i or­den med ka­me­ra hvis hen­sik­ten bare er å se selve om­rå­det.

– Når det lig­ger på net­tet, er det åpent for alle, og det spørs jo hvil­ke bak­tan­ker folk har med å se på det, sier hun.

En an­nen be­sø­ken­de, Hå­kon Wil­helm Hen­rik­sen, for­tel­ler at han selv har brukt we­bka­me­ra­et før han tok med fa­mi­li­en fra Oslo til cam­ping­plas­sen.

– Jeg så på om­rå­det, og tenk­te det var noe uvan­lig med en slik stre­am, men det gjør ikke meg noe per­son­lig, sier han.

PERSONVERN

Skål­tveit i Data­til­sy­net sier det­te om år­sa­ken til at det ikke er lov å pub­li­se­re fil­mer der man kan iden­ti­fi­se­re personer:

– Det hand­ler om personvern. Du skal ha kon­troll på in­for­ma­sjon om deg selv. Hvis en film der du kan kjen­nes igjen leg­ges ut på net­tet, skal du kun­ne si nei til det. Vi skal kun­ne opp­hol­de oss på of­fent­li­ge om­rå­der uten å bli di­rekte­sendt på nett, sier Skål­tveit.

Hvor mye som skal til for å de­fi­ne­re iden­ti­fi­se­ring er en vur­de- ring, men Skål­tveit gir et ek­sem­pel.

– Hvis for ek­sem­pel en far har med bar­na på et of­fent­lig sted, skal ikke en mor kun­ne gå inn og se hva de gjør. Av­vei­nin­gen blir om det er mu­lig å kjen­ne igjen folk, sier hun.

FLE­RE BRUKER WE­BKA­ME­RA

Også Fædre­lands­ven­nen bruker i uli­ke sam­men­hen­ger we­bka­me­ra med krav til at man ikke skal kun­ne iden­ti­fi­se­re per­sone­ne på bil­det. Det sam­me gjør fle­re tu­rist­ste­der.

På Horn­nes cam­ping i Ev­je og Horn­nes kom­mu­ne, har de hatt we­bka­me­ra i seks-sju år.

– Vi har tre ka­me­ra­er som tar ett bil­de i ti­men, og man­ge av de fas­te hos oss set­ter vel­dig pris på det for å se på vær­for­hol­de­ne, sier dag­lig leder Not­to Horn­nes. Han opp­ly­ser at ka­me­ra­ene er stilt inn slik at de ikke kom­mer i kon­flikt med lo­ven.

På Hov­den Al­pin­sen­ter har de hatt li­ve-ka­me­ra fra bun­nen av ski­trek­ket i sju-åtte år. Dag­lig leder Stu­re Pile­gård sier de bare har fått po­si­ti­ve til­bake­mel­din­ger.

– Gjes­te­ne sy­nes det er en prak­tisk. De ser fjel­let, væ­ret og om hei­sen går. Det er så pass lang av­stand til en­kelt­in­di­vi­der at det skal noe til for å gjen­kjen­ne personer, sier Pile­gård.

FOTO: GEIR CHRISTIAN JO­HANN­ES­SEN

Op­pe un­der ta­ket står de to we­bka­me­ra­ene. Ann Hei­di Sol­berg er skep­tisk til en slik pub­li­se­ring der­som det er mu­lig å kjen­ne igjen no­en på bil­de­ne. Her med dat­te­ra Em­ma Larsen (3).

FAKSIMILE: FRA WWW.AAROS.NO

Spørs­må­let er om det er mu­lig å kjen­ne igjen personer på bil­de­ne. Fædre­lands­ven­nens re­por­ter tok tu­ren til Åros, og re­dak­sjo­nen tok en skjerm­dump fra www.aaros.no

FOTO: GEIR CHRISTIAN JO­HANN­ES­SEN

Hå­kon Wil­helm Hen­rik­sen for­står at no­en kan rea­ge­re på we­bka­me­ra­ene, men sy­nes selv det er upro­ble­ma­tisk. Han og fa­mi­li­en stor­tri­ves på cam­ping­plas­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.