– Det vik­tigs­te er å vin­ne!

– Det vik­tigs­te er ikke å del­ta. Det vik­tigs­te er å vin­ne! Og ha det gøy mens du vin­ner, hoi­er Per Fronth og fy­rer av en lat­ter­sal­ve ved tan­ke på lør­da­gens sjekte­race i Ny-helle­sund.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

Han fli­rer og ris­ter dy­nen ut fra Fri­tan­ken der en rek­ke ide­er har blitt klek­ket ut si­den det gam­le Verf­tet gjen­opp­sto i ny drakt i 2012.

Fronth had­de mer enn én fin­ger med i det pro­sjek­tet, og sam­me år tok han ini­tia­tiv til et el­le­vilt båt­race som nå går av sta­be­len for sjet­te gang med en spek­ta­ku­lær rute rundt Mons­øya, Ka­pell­øya og gjen­nom Olavs­sun­det.

– Kri­te­ri­ene for å være med er for det førs­te at du har godt hu­mør, og for det and­re har en tre­sjek­te som fly­ter og be­ve­ger seg fram­over ved hjelp av en­sy­lind­ret el­ler to­sy­lind­ret mo­tor. Men et år var det en som stil­te med V-8, og fres­te av går­de med trak­tor­mo­tor, gli­ser han, og sier ra­cet er gjen­opp­ta­kel­se av en gam­mel tra­di­sjon fra 50-tal­let.

PAS­SER På

Ny-helle­sunds kul­tur­mil­jø har nett­opp fått na­sjo­nal verne­sta­tus, og bak alle ab­le­gøy­ene lig­ger det også i et slikt per­spek­tiv i Per Fronths ma­ri­ti­me moro som ar­ran­ge­res av Verf­tet:

– Båtra­cet er en folke­fest og ska­per fol­ke­lig en­ga­sje­ment. Det er rene 17.mai-stem­nin­gen her ute. Sån­ne ting er med på å øke stolt­he­ten for ste­det og gjø­re at man pas­ser bed­re på det, me­ner han.

Selv pas­ser Per Fronth used­van­lig godt på ut­hav­na der han tak­ket være to kom­pi­sers fa­mi­lie fe­rier­te som barn. Si­den lei­de han som­mer­sted der i 15 år, før han re­no­ver­te den gam­le olje­tan­ken som nå er ba­sen i Ny-helle­sund.

Han var en be­ty­de­lig på­dri­ver for å få rea­li­sert kyst­sti­en på Ka­pell­øya som i 2013 gjor­de det mu­lig å gå fra Verf­tet til Olavs­sun­det, og fikk spon­so­rer til å åpne penge­sek­ken for å fi­nan­siere bro­er over det som da var uover­sti­ge­li­ge fjell­kløf­ter.

– Det løs­te opp man­ge knu­ter, og sik­ret både mo­bi­li­tet og na­tur­opp­le­vel­ser. Og igjen, når folk bruker et sted, blir de glad i det og ver­ner om det. Hel­dig­vis har skjedd noe med oss, også på na­sjo­nal plan, som vi­ses ved at folk nå går ut på stren­de­ne og pluk- ker plast for å ta vare på ste­der de bruker, sier Fronth.

– ALD­RI ALE­NE

Og han vil ha fle­re raskt ut i skjær­gårds­pa­ra­di­set. Al­le­re­de i 2012 be­gyn­te han å lob­be og job­be for par­ke­rings­bryg­ga på Kje­vik som ble rea­li­sert nå i juni, ikke minst tak­ket være Per Fronths evne til å få folk med på la­get.

– Jeg gjør ald­ri ting ale­ne. Mye hand­ler om nett­ver­king, og nøk­ke­len lig­ger i å bru­ke folk som er flin­ke­re enn deg selv, sier han.

Det er som bil­led­kunst­ner Fronth liv­næ­rer seg, men han stik­ker sitt krøl­le­te hode fram i en rek­ke and­re sam­men­hen­ger.

– Jeg lar meg lett be­geist­re og har et sterkt sam­funns­en­ga­sje­ment. Jeg øns­ker å være med på noe som kan gjø­re en for­skjell, og det kan være alt fra Regn­skog­fon­det og Strømme­stif­tel­sen, via kuns­ten til pro­sjek­ter som kyst­sti­en – og det­te båtra­cet. Og hvis jeg først har be­stemt meg for noe har jeg utro­lig lang tids­ho­ri­sont og bare du­rer i vei, sier han.

I tids­ho­ri­son­ten lu­rer nå 2020, og Per Fronth har med be­geist- ring kas­tet seg inn i de­bat­ten om Kunst­si­lo­en i Kristiansand som kan stå fer­dig det året. Sam­me år slås Søgne og Song­da­len sam­men med Kristiansand, og Fronth har pla­ne­ne kla­re:

– Da lig­ger Ny-helle­sund i Kristiansand, og kan søke Cul­ti­va om pen­ger til å rea­li­se­re Sver­re Fehns ka­pell! Da får vi både et fan­tas­tisk kunst­mu­se­um med spen­nen­de ar­ki­tek­tur på Silo­kaia og en ny ar­ki­tek­to­nisk per­le på Ka­pell­øya. I mitt liv hen­ger dis­se tin­ge­ne sam­men og kan bi­dra til å gjø­re Kristiansand til et kul­tu­relt kraft­sen­ter uten­for Oslo-gry­ta!

Men lør­dag er det i Ny-helle­sund kraft­sen­te­ret lig­ger, når an­slags­vis 70 tre­sjek­ter skal kon­kur­re­re om bes­te tid, bes­te sjekte­lyd og and­re fi­nes­ser – ak­kom­pag­nert av speak­er Per Fronth i kom­pa­ni­skap med rør­leg­ger, ral­ly­sjå­før og spill­opp­ma­ker Pål Try.

– Det er bra men­tal helse i det­te på alle plan. Det er en av mine driv­kref­ter. Jeg leg­ger all­tid inn at det må være litt gøy. Sli­ke bitte­små knepp som øker livs­kva­li­te­ten, smi­ler han.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

– Godt hu­mør et av ho­ved­kri­te­ri­ene for å være med på sjekte­ra­cet i Ny-helle­sund, sier ini­tia­tiv­ta­ker Per Fronth som her luf­ter både vet­tet og dy­nen før lør­da­gens folke­fest.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.