Sør­ger over Liu Xia­o­bos død

Den ki­ne­sis­ke dis­si­den­ten og no­bel­pris­vin­ne­ren Liu Xia­o­bo er død, opp­ly­ser en tals­mann for myn­dig­he­te­ne i She­ny­ang.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Den 61 år gam­le dis­si­den­ten ble i mai i år dia­gnos­ti­sert med langt frem­skre­det le­ver­kreft og over­ført fra feng­sel til et syke­hus i She­ny­ang. Til­stan­den hans ble de sis­te uke­ne grad­vis for­ver­ret, og le­ge­ne opp­lys­te den­ne uka at han var dø­en­de.

Ki­ne­sis­ke myn­dig­he­ter av­vis­te alle krav om å la Liu Xia­o­bo dra til ut­lan­det for be­hand­ling og hev­der at han var for syk. Uten­lands­ke le­ger som be­søk­te ham, var av en an­nen opp­fat­ning.

Tysk­land og USA ba tid­li­ge­re i uka ki­ne­sis­ke myn­dig­he­ter om å gi slipp på Liu, men Beijing nek­tet.

– Vi hå­per at lan­de­ne det gjel­der kan re­spek­te­re Ki­nas juri- dis­ke su­ve­re­ni­tet og av­stå fra å blan­de seg inn i Ki­nas ind­re an­lig­gen­der un­der på­skudd av at det­te er en en­kelt­sak, sa en tals­mann for ki­ne­sisk UD, Geng Shuang, tors­dag.

Få ti­mer se­ne­re meld­te jus­tis­myn­dig­he­te­ne i She­ny­ang at den ki­ne­sis­ke dis­si­den­ten var av­gått ved dø­den. Blant de førs­te til å kom­men­te­re ny­he­ten, var Tysk­lands jus­tis­mi­nis­ter Hei­ko Maas.

– Hans ikke­vol­de­li­ge mot­stand gjor­de ham til en helt i kam­pen for de­mo­kra­ti og men­neske­ret­tig­he­ter. Hvil i fred, skrev Maas på Twit­ter.

Li­us kone Liu Xias og and­re fa­mi­lie­med­lem­mer har de sis­te da­ge­ne vært på syke­hu­set der han lå, men de har ikke fått snak­ke med om­ver­de­nen. Mel­din­gen om dis­si­den­tens død er hel­ler ikke be­kref­tet fra an­net hold.

Liu ble i 2009 dømt til 11 års feng­sel for å ha vært med på å skri­ve det po­li­tis­ke ma­ni­fes­tet Char­ter 08, som kre­ver de­mo­kra­ti og po­li­tis­ke re­for­mer i Ki­na.

Året etter ble han til­delt No­bels freds­pris for sin «lan­ge og ikke­vol­de­li­ge kamp for sen­tra­le men­neske­ret­tig­he­ter i Ki­na».

Ki­ne­sis­ke myn­dig­he­ter ble ra­sen­de, an­kla­get Nor­ge for å be­løn­ne en dømt «kri­mi­nell», la for­hand­lin­ge­ne om en fri­han­dels­av­ta­le på is og av­vis­te en­hver po­li­tisk kon­takt på høyt nivå.

Først seks år og se­ne­re gikk Ki­na med på å nor­ma­li­se­re for­hol­det, og i april i år be­søk­te stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg lan­det, i spis­sen for en norsk de­le­ga­sjon med 240 re­pre­sen­tan­ter for norsk næ­rings­liv.

NTB

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.