Tre pa­si­en­ter i se­kun­det får medi­sin her­fra

GE Health­ca­re Lindesnes har dob­let pro­duk­sjo­nen på fem år og fort­set­ter å vokse. Nå sø­ker den nye fab­rikk­sje­fen om å øke pro­duk­sjons­ta­ket på 6000 tonn kon­trast­pul­ver.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Vi fort­set­ter å vokse og tar nye mar­keds­an­de­ler på pro­duk­te­ne vi har lagd i no­en ti­år al­le­re­de, for­tel­ler Jon Gab­ri­el Nodde­land.

1. mai i år be­gyn­te han i stil­lin­gen som fab­rikk­sjef på pro­sess­in­du­stri­be­drif­ten GE Health­ca­re Lindesnes fab­rik­ker: rønt­gen­kon­trast­mid­del­pro­du­sent og hjørne­steins­be­drift.

For­gjen­ge­ren, Jor­unn Gis­le­foss, søk­te nem­lig nye ut­ford­rin­ger som fab­rikk­sjef ved Elkem So­lar på Fi­skå etter 22 år i GE Health­ca­re, fem og et halvt av dem som øvers­te sjef.

ENES­TE ARBEIDSGIVER

Nå er hel­ler ikke Nodde­land no­en første­reis­gutt i fab­rik­ken som på folke­mun­ne fort­satt går un­der «Nyco», nav­net den had­de de førs­te tjue åre­ne.

– Jeg har selv vært her i nær tjue år og ald­ri hatt no­en an­nen arbeidsgiver, for­tel­ler fab­rikk­sje­fen.

Etter å ha full­ført si­vil­in­ge­ni­ør­ut­dan­nel­sen i or­ga­nisk kje­mi ved da­væ­ren­de NTH (nå NTNU) i Trond­heim, bar det hjem til som­mer­job­ber ved pro­sess­in­du­stri­fab­rik­ken i Span­ger­eid før fast an­set­tel­se ven­tet.

– Jeg fikk fast jobb her i 1998 og har si­den den gang hatt for­skjel­li­ge rol­ler i pro­duk­sjo­nen og i di­ver­se pro­sjek­ter. De sis­te fem åre­ne har jeg job­bet som drifts­sjef for pro­duk­sjon og tek­nisk, og sam­ti­dig vært Jor­unns høy­re hånd, for­tel­ler Nodde­land.

SØ­KER NY KONSESJON

De sto­re over­ras­kel­se­ne i stil­lin­gen som fab­rikk­sjef har der­med ute­blitt. Det sam­me har kurs­end­rin­ger som føl­ge av le­der­skif­tet.

– Jeg har ikke sett no­en grunn til å end­re på den må­ten Jor­unn har styrt fab­rik­ken på. Ut­ford­rin­gen blir hel­ler å etter­kom­me den sto­re etter­spør­se­len etter våre pro­duk­ter, sier Nodde­land.

– Vi har dob­let pro­duk­sjo­nen de sis­te fem-seks åre­ne og er nå i ferd med å søke om konsesjon for å ut­vi­de den øv­re pro­duk­sjons­gren­sa på 6000 tonn, for­tel­ler fab­rikk­sje­fen.

TRE PA­SI­EN­TER I SE­KUN­DET

Lindesnes-fab­rik­ken pro­du­se-

rer pulve­ret el­ler grunn­sub­stan­sen som ho­ved­sa­ke­lig bru­kes til å lage rønt­gen­kon­trast­mid­le­ne Omni­pa­que og Vi­si­pa­que ved søs­ter­fab­rik­ker i Oslo, Ir­land og Ki­na.

Iføl­ge Nodde­land er det nes­ten tre pa­si­en­ter som hvert se­kund får in­ji­sert et kon­trast­mid­del som er lagd med pul­ver fra Span­ger­eid.

– Det skul­le ut­gjø­re noe sånn som en kvart mil­lion pa­si­en­ter dag­lig, sier Nodde­land.

MILLIARDOVERSKUDD

Kon­kre­te tall på om­set­ning, re­sul­tat og pro­duk­sjon for den ame­ri­kansk­eide fab­rik­ken ved Ramslands­vå­gen er der­imot vans­ke­li­ge­re å få ut. Be­drif­ten selv går ikke ut med tal­le­ne og regnskapet for GE Health­ca­re AS in­klu­de­rer både ak­ti­vi­te­ten i Oslo og Lindesnes.

Men et re­sul­tat før skatt på 3,3 mil­li­ar­der kro­ner av en om­set­ning på 7,1 mil­li­ar­der for GE Health­ca­re AS to­talt i Nor­ge sier jo sitt.

– Det enes­te jeg kan si er at om­set­nin­gen er i multi­mil­lion­klas­sen og at be­drif­ten går bra, kom­men­te­rer Nodde­land.

VI­DE­RE VEKST

Noe det også ser ut til å gjø­re fram­over, skal vi tro Ge-sje­fen.

– Vi kan nok ikke ta for gitt en fort­satt to­sif­ret vo­lum­vekst de nes­te åre­ne også, da det har vært no­en spe­si­el­le for­hold de sis­te åre­ne som har ført til dob­lin­gen på fem-seks år. Men det ser so­lid og bra ut så langt fram vi kan se, sier fab­rikk­sje­fen.

GE Health­ca­re vil da også kom­me til å in­ves­te­re 150 mil­lio­ner kro­ner bare i år, et in­ves­te­rings­nivå han tror vil ved­vare de nes­te par åre­ne.

DØGNKONTINUERLIG

– For å øke pro­duk­sjo­nen må vi øke ka­pa­si­te­ten ved be­drif­ten. Vi har blant an­net gått over til døgnkontinuerlig pro­duk­sjon 365 da­ger i året, i til­legg til opp­gra­de­ring av ut­styr og auto­ma­ti­se­ring og re­du­sert syk­lus­tid på man­ge av en­kelt­trin­ne­ne i pro­ses­sen.

Sam­let ef­fekt av det­te gjør at ar­beids­stok­ken på 350 an­sat­te har vært holdt gans­ke så sta­bil de sis­te åre­ne til tross for pro­duk­sjons­veks­ten.

– Suk­sess­fak­to­ren vår har vært kom­pe­ten­te med­ar­bei­de­re som le­ve­rer kon­kur­ranse­dyk­ti­ge pro­duk­ter. Det må vi fort­set­te med, og da må hver ny­an­set­tel­se vur­de­res nøye. Fin­ner GE sen­tralt ut at de kan pro­du­se­re bil­li­ge­re i Ki­na, be­hol­der de ikke fab­rik­ken i Lindesnes for­di sør­len­din­ge­ne er hyg­ge­li­ge, sier Nodde­land.

ARKIVFOTO: RICHARD NODELAND

Det er sto­re di­men­sjo­ner over fab­rikk­an­leg­get som lig­ger like ved Ramslands­vå­gen uten­for Span­ger­eid i Lindesnes kom­mu­ne.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Den nye fab­rikk­sje­fen Jon Gab­ri­el Nodde­land ved GE Health­ca­re Lindesnes fab­rik­ker for­tel­ler at det pro­du­se­res som ald­ri før ved Ramslands­vå­gen i Lindesnes. De nes­te par åre­ne ser han fort­satt pro­duk­sjons­vekst og år­li­ge in­ves­te­rin­ger i hundre­mil­lio­ners­klas­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.