Fram­gang for Kvær­ner

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Kvær­ner fikk et re­sul­tat på 192 mil­lio­ner kro­ner i and­re kvar­tal i år, en stor fram­gang fra 28 mil­lio­ner kro­ner i sam­me pe­rio­de i fjor.

Re­sul­ta­tet er på­vir­ket av bo­nu­ser knyt­tet til at fle­re pro­sjek­ter er i ferd med å fer­dig­stil­les.

– Man­ge av våre kon­trak­ter in­klu­de­rer bo­nu­ser for å le­ve­re god kva­li­tet og for å over­hol­de mile­pæ­ler, spe­si­elt mot slut­ten av pro­sjek­te­ne. Det­te be­tyr at vi no­en kvar­ta­ler ser be­ty­de­li­ge sving­nin­ger i våre re­sul­ta­ter. I and­re kvar­tal er re­sul­ta­tet på­vir­ket av både sli­ke bo­nu­ser og kva­li­tets­for­bed­rin­ger som re­du­se­rer våre kost­na­der, sier kon­sern­sjef Jan Ar­ve Hau­gan.

Sel­ska­pet had­de drifts­inn­tek­ter på 1,5 mil­li­ar­der kro­ner, en ned­gang fra drøyt 1,8 mil­li­ar­der i sam­me pe­rio­de i fjor. Drifts­re­sul­ta­tet ble 193 mil­lio­ner kro­ner, mot 69 mil­lio­ner kro­ner i sam­me pe­rio­de i fjor.kvær­ners ordre­bok var på drøyt 9 mil­li­ar­der kro­ner ved slut­ten av and­re kvar­tal, mot nes­ten 10,2 mil­li­ar­der kro­ner ett år tid­li­ge­re.

– Vår ordre­re­ser­ve er et godt grunn­lag for å for­føl­ge nye kon­trakts­mu­lig­he­ter. Vi ser nå fle­re pro­sjek­ter å by på, sam­men­lig­net med mar­ke­det for et år si­den, sier Hau­gan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.