De rike like rike un­der de rødgrøn­ne

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

●● Ver­di­ene til de 400 ri­kes­te i Nor­ge steg like mye un­der den rødgrøn­ne re­gje­rin­gen som un­der da­gens re­gje­ring. Bla­det Ka­pi­tal la­ger hvert år en lis­te over lan­dets 400 ri­kes­te. Iføl­ge Klasse­kam­pen vi­ser en sam­men­lig­ning av dis­se lis­te­ne at de 400 ri­kes­te har til sam­men blitt 214 mil­li­ar­der kro­ner ri­ke­re si­den da­gens re­gje­ring til­tråd­te i 2013, og fram til høs­ten 2016. Un­der Stol­ten­berg-re­gje­rin­gen fra 2009, steg imid­ler­tid de ri­kes­tes ver­di­er med 232 mil­li­ar­der. Her er det reg­net med ett år len­ger enn i den førs­te pe­rio­den. Når dis­se tal­le­ne jus­te­res for den ge­ne­rel­le pris­veks­ten, vi­ser det at de ri­kes­tes ver­di­er økte mar­gi­nalt mer per år un­der den rødgrøn­ne re­gje­rin­gen enn un­der da­gens re­gje­ring. Fra 2005 til 2013 økte an­tall mil­li­ar­dæ­rer iføl­ge Ka­pi­tal fra 86 til 200. I 2016 var det 251 mil­li­ar­dæ­rer i Nor­ge i 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.