Nor­we­gi­an-re­sul­tat skuf­fer bør­sen

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Bjørn Kjos kan ikke love fær­re kan­sel­le­rin­ger i Nor­we­gi­an fram­over. Re­sul­ta­tet i and­re kvar­tal er sva­ke­re enn i fjor, og ak­sje­ne sank da tal­le­ne ble lagt fram.

– Jeg kan ikke ga­ran­te­re at det ikke blir fle­re kan­sel­le­rin­ger fram­over, blant an­net for­di det kan bli streik, sier Nor­we­gi­an­sjef Bjørn Kjos.

Da Kjos i går la fram re­sul­ta­tet fra and­re kvar­tal, kun­ne han hel­ler ikke love at fly­sel­ska­pet til en­hver tid vil kun­ne stil­le med nok pi­lo­ter.

Ved en even­tu­ell streik kan pi­lo­ter for ek­sem­pel måt­te fly så langt at det kom­mer i kon­flikt med krav om hvile­tid.

– Hvis det blir som for­ri­ge gang, da flyge­le­der­ne strei­ket, fø­rer det til at pi­lo­ter må fly så lan­ge ru­tin­ger at de flyr seg ut på tid. Der­med kan de ikke fly det pro­gram­met de er satt opp på, og vi må kan­sel­le­re.

I vår og tid­li­ge­re i som­mer had­de Nor­we­gi­an en rek­ke inn­stil­lin­ger grun­net pi­lot­man­gel. Hundre­vis av pas­sa­sje­rer ble ram­met. Kjos inn­røm­mer at fly­sel­ska­pet kan bli bed­re.

– Vi tok jo høy­de for no­en for­sin­kel­ser i som­mer, men ikke så man­ge. Vi kan all­tid bli flin­ke­re på alt.

NOR­WE­GI­AN-AKSJEN SANK

Over­skud­det før skatt ble på 861 mil­lio­ner kro­ner for and­re kvar-

FAKTA Nor­we­gi­ans re­sul­tat

● Nøk­kel­tall fra Nor­we­gi­an Air Shutt­les regn­skap and­re kvar­tal 2017. Tall for and­re kvar­tal 2016 i pa­ren­tes:

● Drifts­re­sul­ta­tet er på mi­nus 862,9 mil­lio­ner kro­ne. Sam­me pe­rio­de i fjor gikk sel­ska­pet 1 mil­li­ard i over­skudd.

● Om­set­ning på 7,77 mil­li­ar­der kro­ner, en øk­ning på 17 pro­sent fra i fjor.

● Re­sul­tat før skatt: 7774 mil­lio­ner kro­ner (6632 mil­lio­ner kro­ner)

● Over­skudd før skatt på 861 mil­lio­ner kro­ner for and­re kvar­tal i år (930 mill.)

● I and­re kvar­tal har de hatt 8,6 mil­lio­ner pas­sa­sje­rer, noe som er snaue én mil­lion mer enn i sam­me pe­rio­de i fjor. tal i år. Re­sul­ta­tet er la­ve­re enn for sam­me pe­rio­de i fjor.

Iføl­ge Nor­we­gi­an skyl­des ned­gan­gen høy­ere olje­pris og pas­sa­sjer­av­gif­ten.

– Vi ser imid­ler­tid po­si­tivt på ut­vik­lin­gen fram­over, både i form av bil­lett­salg og for­salg de nær­mes­te må­ne­de­ne og nye rute­lan­se­rin­ger, sier Kjos.

Ana­ly­ti­ker i DNB Mar­kets Ole Mar­tin West­gaard de­ler ikke kon­sern­sje­fens en­tu­si­as­me.

«Vi an­ser det­te som en ne­ga­tiv rap­port for Nor­we­gi­an Air Shutt­le, med be­ty­de­lig sva­ke­re re­sul- ta­ter og sva­ke­re guid­ing», skri­ver West­gaard.

Nor­we­gi­an-aksjen gikk be­ty­de­lig ned etter at re­sul­ta­tet var lagt fram. Da de førs­te ak­sje­ne i Nor­we­gi­an ble om­satt like etter klok­ken ni, var aksjen ned 9,9 pro­sent, skri­ver DN.

– VI GAMBLER IKKE

For­ri­ge uke ret­tet For­bru­ker­rå­det en ad­va­ren­de peke­fin­ger mot fly­sel­ska­pet etter man­ge kan­sel­le­rin­ger.

– Vi skjøn­ner at det er mu­lig å få pro­ble­mer med plan­leg­ging, men når det skjer år etter år etter år, så er det gam­bling med kun­de­nes vel­vil­je, ut­tal­te for­bru­ker­di­rek­tør Ran­di Fles­land.

Kjos me­ner Fles­land ikke tref­fer blink med kri­tik­ken.

– Det er jo helt feil. Det er helt me­nings­løst å tro at vi gambler med pas­sa­sjer­nes god­vil­je. Det vil­le vi jo ald­ri gjø­re.

Sel­ska­pet lig­ger langt foran and­re fly­sel­ska­per når det gjel­der an­tall hen­ven­del­ser til For­bru­ker­rå­det. Iføl­ge pas­sa­sje­re­ne svik­ter de på drift, in­for­ma­sjon og kunde­ser­vice.

– Vi har et pro­gram i gang for å opp­gra­de­re kunde­ser­vice, men vi er ikke go­de nok, sier Kjos.

På tross av man­ge kla­ger var Nor­we­gi­an det nors­ke fly­sel­ska­pet som had­de fær­rest inn­stil­lin­ger i juni, både i an­tall og pro­sent, iføl­ge en over­sikt NRK har fått fra Avi­nor.

Si­den Nor­we­gi­an ikke har sam­ar­beids­av­ta­ler med and­re fly­sel­ska­per, blir kon­se­kven­sen av å

FOTO: NTB SCANPIX OLAV

Kon­sern­sjef Bjørn Kjos i Nor­we­gi­an pre­sen­te­rer kvar­tals­re­sul­ta­ter for 2. kvar­tal 2017 på Fe­lix kon­fe­ranse­sen­ter i Oslo i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.