Et for­svar for bar­na, ikke ei­er­ne

Faedrelandsvennen - - MENING - MALI STEIRO TRONSMOEN, 1.kan­di­dat for Vest-ag­der SV

Det er ty­de­lig at Pri­va­te Barne­ha­gers Lands­for­bund fø­ler seg tru­et av SVS politikk mot pro­fitt i barne­hage­sek­to­ren. Ag­gre­sjons­ni­vå­et og ka­rak­te­ris­tik­ke­ne i Pbl-sje­fen sitt sis­te inn­legg i Fædre­lands­ven­nen vit­ner om det.

Men han had­de gjort lurt i å fak­tisk lese inn­leg­get mitt før han fyr­te løs!

Pbl-di­rek­tø­ren an­kla­ger meg for dår­lig pre­si­sjons­nivå. Han hev­der at jeg i mitt inn­legg har skre­vet noe feil om pri­vat­per­sone­ne Benn Ei­dis­sen og Even Carl­sen, og hva de har tjent på salg av Espi­ra. Men her an­gri­per han strå­menn. Det­te er personer jeg ikke har nevnt i inn­leg­get mitt i det hele tatt! Han skri­ver vi­de­re at jeg kom­mer med udo­ku­men­ter­te på­stan­der om an­sat­tes pen­sjons­ytel­ser. Det­te stem­mer hel­ler ikke, tvert i mot har jeg vist til Fædre­lands­ven­nens ar­tik­kel 16.01.2017, hvor Fædre­lands­ven­nen på ut­mer­ket vis ut­ford­ret po­li­ti­ke­re til å kom­men­te­re at de pri­va­te barne­ha­ge­ne i Kristiansand bruker langt mind­re på pen­sjons­kost­na­der enn det kom­mu­nen leg­ger til grunn når de be­vil­ger pen­ge­ne. Å kal­le det­te «udo­ku­men­ter­te på­stan- der» er både en urik­tig og pro­vo­se­ren­de re­to­rikk. Her er det Pbl-di­rek­tø­ren selv som ikke har satt seg inn i ver­ken hva jeg skri­ver i mitt inn­legg, el­ler hva som står i ar­tik­ke­len jeg hen­vi­ser til.

El­lers har di­rek­tø­ren helt rett når han inn­røm­mer at det er bed­re be­man­nings­tett­het i kom­mu­na­le barne­ha­ger enn i pri­va­te, og at det er fle­re fag­ar­bei­de­re i de kom­mu­na­le. Og i SV vet vi å verd­set­te den kom­pe­tan­sen som fag­ar­bei­der­ne bi­drar med. Vårt mål er best mu­lig barne­ha­ger, der hver kro­ne bru­kes til å sik­re bar­na det bes­te til­bu­det, i ste­det for at noe for­svin­ner ut av barne­ha­ge­ne i ut­byt­te til ei­er­ne. Når det­te pro­vo­se­rer Pbl-di­rek­tø­ren så sterkt, vit­ner det om at han set­ter de størs­te barne­hage­kon­ser­ne­ne og de­res eiere sine øko­no­mis­ke in­ter­es­ser først.

For­øv­rig kon­sta­te­rer jeg at Pbl-sje­fen ikke kom­men­te­rer sen­tra­le po­eng i mitt inn­legg. Den kom­mer­si­el­le barne­hage­sek­to­ren blir sta­dig mer do­mi­nert av no­en få sto­re, til dels in­ter­na­sjo­na­le, kon­sern med kom­pli­sert ei­er­struk­tur som gjør det vans­ke­lig å få over­sikt over øko­no­mis­ke trans­ak­sjo­ner. De mind­re ide­el­le barne­ha­ge­ne blir skvi­set ut og kjøpt opp. Vi har fle­re ek­semp­ler på det­te i vårt fyl­ke de sis­te åre­ne, blant an­net i Kristiansand og Far­sund. I Flekke­fjord er pro­ses­sen nå i gang for å få Fri­kir­kens barne­hage KREA kjøpt opp av Sol­kol­len, som ei­es av det sto­re barne­hage­kon­ser­net Læ­rings­verk­ste­det. På den­ne må­ten re­du­se­res mang­fol­det som PBL etter­ly­ser. I kom­mu­ner som Kristiansand og Far­sund har an­de­len pri­va­te barne­ha­ger nå blitt så stor, at det blir vans­ke­li­ge­re for kom­mu­ne­ne å plan­leg­ge barne­hage­dek­nin­gen i by­ene.

Pri­va­te fri­sko­ler har ikke lov til å be­ta­le ut­byt­te. Det er en ord­ning som også barne­hage­sek­to­ren bør kun­ne leve godt med. Det vil­le sik­re at mid­le­ne kom­mer bar­na til go­de og at vi be­hol­der et mang­fold i sek­to­ren. Hvor­for er det greit å tje­ne pen­ger på fem­årin­ger, men ikke på seks­årin­ger?

❞ Den kom­mer­si­el­le barne­hage­sek­to­ren blir sta­dig mer do­mi­nert av no­en få sto­re, til dels in­ter­na­sjo­na­le, kon­sern med kom­pli­sert ei­er­struk­tur som gjør det vans­ke­lig å få over­sikt over øko­no­mis­ke trans­ak­sjo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.