For­valt­ning av våre li­sens­pen­ger

Faedrelandsvennen - - MENING -

Nor­ge er enes­te land i ver­den med dab-radio. Hvor­for tror vi det skal fun­ge­re så greit her kon­tra i and­re land?

Ir­land har be­gynt å sluk­ke sine dab-sen­de­re. Hong Kong ved­tok før påske å sluk­ke alle sine dab­sen­de­re. Fin­land skrin­la dab for godt i 2007. Og Sve­ri­ge gjor­de det ifjor. Dan­mark har ut­satt dab til 2027. Nå har ITU (international te­le­com­mu­ni­ca­tion union) ak­ku­rat be­stemt at Fm-radio skal være in­stal­lert i te­le­fo­ner og nett­brett på grunn av be­red­skaps­for­mid­ling når krise­si­tua­sjo­ner opp­står. I USA har det al­le­re­de trådt i kraft. Mex­i­co har ved­tatt det sam­me. Jeg me­ner vi blir sår­ba­re med å sten­ge ned FM net­tet . For ett par år si­den for­svar­te NRK seg med at det vil­le kos­te 200 mil­lio­ner kro­ner for å rus­te opp FM- net­tet. Men de har brukt mil­li­ar­der på dab! Men nå bruker de 200 mil­lio­ner på å tet­te dab-hull! Det­te tar nok ikke natte­søv­nen fra her­re­ne i NRK. Det er jo våre li­sens­pen­ger de bruker. NRK sine ut­gif­ter bør dek­kes av stats­bud­sjet­tet og ikke li­sens-fi­nan­sie­res! Frem­tids­fors­ker Ei­rik Newth (opp­rin­ne­lig astro­fy­si­ker) sier at dab er noe av det dum­mes­te Nors­ke myn­dig­he­ter har gjen­nom­ført. Mens res­ten av ver­den snak­ker om G5, og går bort fra dab , bruker vi mil­li­ar­der på noe som nes­ten blir umu­lig å få solgt vi­de­re til and­re land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.