Nok er nok

Faedrelandsvennen - - MENING - VIDAR KLEPPE, 1.stor­tings­kan­di­dat for De­mo­kra­te­ne i Vest-ag­der

I konge­ri­ket Nor­ge er det Nor­ges Lo­ver som gjel­der.

●● De­mo­kra­te­ne i Nor­ge slår tind­ren­de klart fast at de som kom­mer til lan­det vårt med sha­rialo­ver i sin kul­tu­rel­le ba­ga­sje, må nek­tes inn­rei­se til Nor­ge. Sha­ria er verdi­løse og ugyl­di­ge i et si­vi­li­sert sam­funn som det nors­ke.

I mus­lims­ke land som prak­ti­se­rer sha­ria, gjel­der ikke norsk lov. Der­for må alle inn­vand­re­re som har fått opp­hold i Nor­ge ret­te seg etter Nors­ke lo­ver og reg­ler i alle li­vets sam­men­hen­ger.

Hvert for­søk fra frem­me­de som vil for­and­re på vårt lov­verk og norsk kul­tur ved å inn­føre sha­rialo­ver i Nor­ge må stop­pes. Der­for tren­ger det nors­ke folk re­pre­sen­tan­ter fra De­mo­kra­te­ne i Nor­ge, på stor­tin­get etter val­get den 11. sep­tem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.