Får na­sjo­nal kino­lan­se­ring

27. ok­to­ber har Stef­fan Strand­bergs selv­bio­gra­fis­ke do­ku­men­tar­film «Nat­ta Pap­pa Hen­ta Oss» nor­ges­pre­miere. Len­ge for­treng­te han barn­doms­min­ne­ne som fil­men er bygd på.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

– Opp­le­vel­se­ne mine med mam­ma har fulgt meg hele li­vet. Alle som har opp­levd en form for om­sorgs­svikt i barn­dom­men, vet at det på­vir­ker hvor­dan du blir som vok­sen. Men man kan vel­ge om man vil gå inn i of­ferrol­len og bru­ke det som unn­skyld­ning for å gå ned sam­me vei­en, el­ler man kan snu det sva­ke til det ster­ke. Jeg valg­te å gjø­re det sis­te, for­tel­ler re­gis­sør Stef­fan Strand­berg til Fædre­lands­ven­nen.

Si­den 2011 har han job­bet med den selv­bio­gra­fis­ke do­ku­men­ta­ren «Nat­ta Pap­pa Hen­ta Oss». Fil­men skild­rer den per­son­li­ge his­to­ri­en om hvor­dan fa­ren Olav red­det han og bro­ren Ro­bert fra mo­ras al­ko­hol­pro­ble­mer på slut­ten av 1970-tal­let.

Do­ku­men­ta­ren, som ble fer­dig klip­pet og re­di­gert den­ne uka, har nor­ges­pre­miere 27. ok­to­ber.

FOR­TRENG­TE MINNER

Fil­men tar ut­gangs­punkt i sommeren 1980, som var den sis­te ti­den han bod­de hos mora i Skip­per­gata, et stein­kast unna hen­nes stam­sted, Mølle­pu­ben. Den­ne tids­pe­rio­den har Strand­berg for­trengt i fle­re år.

– Etter at min mor døde for ti år si­den, be­gyn­te jeg å skri­ve ned alle tan­ke­ne og min­ne­ne som jeg had­de for­trengt fra barn­dom­men. De had­de for­fulgt meg len­ge, noe som plag­de meg. Det var som å åpne Pando­ras eske. Alle min­ne­ne kom plut­se­lig til­ba­ke.

Og barn­doms­min­ne­ne til Strand­berg blir i do­ku­men­ta­ren pre­sen­tert gjen­nom fle­re virke­mid­ler. «Nat­ta Pap­pa Hen­ta Oss» be­står av både gjen­skap­te sce­ner, ani­mer­te se­kven­ser, still­bil­der, ar­kiv­klipp fra 70-tal­lets Kristiansand og barn­doms­vi­deo­er fil­met av fa­ren Olav.

ANIMERT

Men ti­den hos mora ble der­imot ald­ri fil­met el­ler do­ku­men­tert. Der­for er 25 mi­nut­ter av do­ku­men­tar­fil­men gjen­skap­te, ani­mer­te barn­doms­min­ner.

– Det bel­gis­ke sel­ska­pet Wal­king the dog har vir­ke­lig klart å vi­su­ali­se­re både min­ne­ne og den vi­sjo­nen jeg had­de. De har gjort per­sone­ne tro­ver­di­ge, for­tel­ler Strand­berg, og leg­ger til at fle- re ste­der i Kristiansand også er gjen­skapt:

– Skip­per­gata, Gra­va­ne, Mølle­pu­ben, om­rå­det bak Dom­kir­ka, Tod­da sko­le, Fø­nix kino og Bertes­buk­ta er no­en av ste­de­ne som folk vil kjen­ne igjen.

14 MIL­LIO­NER I BUD­SJETT

Iføl­ge In­ter­net Mo­vie Data­base (IMDB) har do­ku­men­ta­ren et sam­let bud­sjett på rundt 14 mil­lio­ner kro­ner, en sum som gjør fil­men til en av Nor­ges dy­res­te do­ku­men­tar­fil­mer gjen­nom ti­de­ne.

Film­pro­sjek­tet har fått øko­no­misk støt­te av fle­re ak­tø­rer, ek­sem­pel­vis fra Sør­norsk Film­sen­ter, Eks­tra­stif­tel­sen, Fond for Lyd og Bil­de og Norsk film­in­sti­tutt. Sist­nevn­te har gitt pro­sjekt­støt­te i fle­re til­de­lings­run­der, med en sam­let sum på 4,5 mil­lio­ner kro­ner.

– «Nat­ta Pap­pa Hen­ta Oss» vil bli en film som be­rø­rer noe all­menn­gyl­dig og gjen­kjen­ne­lig i re­la­sjo­nen for­eld­re og barn – bar­nets be­hov for om­sorg og smer­ten i å bli sve­ket av sin mor, skrev do­ku­men­tar­kon­su­lent i Norsk film­in­sti­tutt, Kris­ti­ne Ann Ska­ret, etter til­de­lin­gen på Norsk film­in­sti­tutts nett­side.

– MER ENN DOKUMENTAR

In­die Film AS har fore­lø­pig ikke et tall på hvor man­ge ki­no­er som skal set­te opp do­ku­men­ta­ren i høst. Men det som er sik­kert er at do­ku­men­ta­ren skal fei­res på hjemme­bane på Kristiansand kino 27. ok­to­ber.

Det ser kino­di­rek­tør Kim Skar­ning An­der­sen fram til. – «Nat­ta Pap­pa Hen­ta Oss» er en film jeg had­de satt opp på kino, uan­sett hvem og hvor den var la­get. Men det at det er en lo­kal re­gis­sør, og en his­to­rie fra Sør­lan­det, gjør det selv­føl­ge­lig eks­tra spe­si­elt.

– Tror du fil­men kan gjø­re det bra uten­for Sør­lan­det?

– Jeg hå­per fil­men får den opp­merk­som­he­ten den for­tje­ner, både lo­kalt, na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt. Jeg har snak­ket med en del and­re kino­sje­fer som har sett fil­men, og de har gitt udelt po­si­ti­ve til­bake­mel­din­ger. Det lo­ver i alle fall godt i for­hold til kino­pre­mie­ren i ok­to­ber.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Den­ne uka ble Stef­fan Strand­bergs do­ku­men­tar­film «Nat­ta Pap­pa Hen­ta Oss» fer­dig. Til høs­ten skal den vi­ses på fle­re nors­ke ki­no­er.

FOTO: IN­DIE FILM

Fle­re av barn­doms­klip­pe­ne er fil­met av Stef­fan Strand­bergs far Olav.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.