En Tv-se­rie ulik alle and­re

Etter halv­gått løp kan det trygt slås fast at se­song 3 av «Twin Pe­aks» ikke lig­ner noe an­net vi har sett på TV.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD FILMANMELDER roys­ob­stad@gmail.com

Da førs­te epi­so­de av «Twin Pe­aks» se­song 3 ble slup­pet 21. mai, var den an­ta­ke­lig ti­de­nes mest imøte­set­te TV­pre­miere. 25 år var gått si­den se­song 2 ble av­slut­tet med en rys­ten­de clif­f­han­ger – vår al­les fa­vo­ritt-rolle­fi­gur, FBI Spec­i­al Agent Da­le Cooper, var etter alt å døm­me blitt be­satt av den onde ån­den Bob – og i mel­lom­ti­den had­de «Twin Pe­aks» fått sta­tus som selve port­åp­ne­ren for se­ri­e­re­vo­lu­sjo­nen som skul­le kom­me rundt år­tu­sen­skif­tet.

●● 25 år er selv­sagt for en evig­het å reg­ne i den­ne sam­men­hen­gen. In­gen kun­ne li­ke­vel for­ut­si hvor frem­med­ar­te­de de nye epi­so­de­ne skul­le vir­ke. Nye «Twin Pe­aks» er rett og slett noe helt an­net enn gam­le «Twin Pe­aks».

●● Det mes­te av hand­lin­gen fore­går alle and­re ste­der enn i Twin Pe­aks. De gam­le rolle­fi­gu­re­ne er stort sett med i sce­ner som vir­ker løs­re­vet fra alt an­net som fore­går. Innsla­ge­ne av såpe­ope­ra er så godt som borte, ko­mik­ken er mer un­der­lig enn egent­lig mor­som og det skum­le er blitt vel­dig mye skum­le­re. Den ka­rak­te­ris­tis­ke mu­sik­ken til Ange­lo Ba­da­l­amen­ti er dess­uten bare å høre i åp- nings­vig­net­ten og rent vi­su­elt har se­ri­en fått et har­de­re, kal­de­re preg.

●● Nye «Twin Pe­aks» minner kort sagt mer om fil­me­ne til re­gis­sør Da­vid Lynch – kan­skje først og fremst «Era­ser­head» (1977), «Mul­hol­land Dr.» (2001) og «In­land Em­pi­re» (2006) – enn den gjør om gam­le «Twin Pe­aks».

●● Det vans­ke­li­ge er å gjø­re rede for hva se­song 3 egent­lig hand­ler om. La oss bare nev­ne at vi nå har to stykk Da­le Cooper (én ond og én tom­se­te), at sto­re de­ler av epi­so­de 8 ut­spil­te seg in­ne i en atom­eks­plo­sjon og – i det hele tatt – at det­te må være det mest ufor­ut­sig­ba­re, sur­rea­lis­tis­ke og am­bi­siø­se som no­en gang har vært vist på en kom­mer­si­ell Tv-ka­nal.

●● Om jeg li­ker det? Ja, jeg li­ker det. Jeg li­ker det vel­dig godt. Det tok bare litt tid å om­jus­te­re seg. Dels ser jeg nå se­ri­en som en stor, flo­ke­te gåte som nok skal la seg løse bare jeg føl­ger godt nok med. Dels ser jeg den som en pur vi­su­ell opp­le­vel­se fri­kob­let fra alt som har med tenk­ning og lo­gikk å gjø­re. Og hele ti­den fry­der jeg meg over den alt­for sjeld­ne fø­lel­sen av å se noe ge­nuint ori­gi­nalt.

●● Ni av i alt 18 epi­so­der er i skri­ven­de øyeblikk ute. Ny epi­so­de slip­pes hver man­dag på HBO Nor­dic.

FOTO: HBO NOR­DIC

Ky­le Maclach­lan som Fbi-agent Da­le Cooper i «Twin Pe­aks»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.