Tam Brann­mann Sam

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

ANIMASJON/BARNEFILM «Brann­mann Sam - Be­søk fra ver­dens­rom­met» Stor­bri­tan­nia 2017 Ikke opp­gitt

Brann­mann Sam-fil­men har skuf­fen­de lite å by på ut over det vi al­le­re­de har sett på TV.

Mål­grup­pen kjen­ner sik­kert Brann­mann Sam fra NRK Su­per. Der red­der han inn­byg­ger­ne i den fik­ti­ve wali­sis­ke lands­byen Pon­ty­pan­dy fra krise­si­tua­sjo­ner og de­mon­stre­rer sam­ti­dig for­nuf­tig om­gang med ild og den slags for dem som ser på. I kor­te trekk er det hva han gjør i kino­fil­men sin også.

OK, litt eks­tra dra­ma­tisk blir det når Pon­ty­pan­dy hjem­sø­kes av fly­gen­de tal­ler­ke­ner og små, grøn­ne menn. Men el­lers er alt ved det sam­me: Ge­org er sta­dig klø­ne­te og selv­opp­tatt og en ge­ne­relt slett re­pre­sen­tant for rødhå­re­te gutte­pjok­ker, Brann­mann Sam er sta­dig en mer­ke­lig traust og lite ka­ris­ma­tisk type til «le­ad­ing man» å være.

Og ani­ma­sjons­bud­sjet­tet la­ter dess­ver­re ikke til å ha vært høy­ere enn det er for Tv-se­ri­en. Selv­sagt vil­le det være uri­me­lig å for­ven­te Pixar-kva­li­tet, men «Brann­mann Sam – Be­søk fra ver­dens­rom­met» ser – både hva stoff­lig­het, be­ve­gel­ser og de­talj­nivå an­går – mest av alt ut som et 20 år gam­melt data­spill.

Med en spille­tid på én time og ett mi­nutt kan ikke fil­men be­skyl­des for å tvæ­re ut ti­den. Til gjen­gjeld kan den ikke sies å være all ver­den til kino­opp­le­vel­se hel­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.