Ikke ak­ku­rat Ju­li­us

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

SCIEN­CE-FIC­TION «War for the Pla­net of the Apes» USA 2016 12 år

Den bes­te av de sto­re Hol­ly­wood»fran­chi­se­ne» blir fak­tisk bare bed­re og bed­re.

I «Ri­se of the Pla­net of the Apes» (2011) ble alle ver­dens aper plut­se­lig vel­dig smar­te som føl­ge av litt uhel­dig men­nes­ke­lig tuk­ling med na­tu­ren. I «Dawn of the Pla­net of the Apes» (2014) – nei, de rul­ler ikke vel­dig lett av tun­gen, dis­se tit­le­ne – es­ka­ler­te kon­flik­ten mel­lom aper og men­nes­ker. I «War for the Pla­net of the Apes» er det, som tit­te­len an­ty­der, du­ket for re­gel­rett krig.

Ca­esar (fa­bel­ak­tig spilt av An­dy Ser­kis ved hjelp av den etter hvert søm­løse «mo­tion cap­tu­re»-tek­nik­ken) og flok­ken hans har truk­ket ut i øde­mar­ken, men blir frem­de­les dre­vet klapp­jakt på av en ut­bry­ter­mi­lits fra den ame­ri­kans­ke hæ­ren. Det hele ar­ter seg som en va­ri­ant av «The Se­ar­chers» (med Ca­esar i John Way­ne-rol­len) til­satt en dose «Apo­ka­lyp­se nå!» (med Woody Har­rel­son «som» Mar­lon Bran­do), en dose god, gam­mel­dags fluk­ten-fra-fange­lei­ren-rø­ver­his­to­rie og no­en drå­per shake­spearsk dra­ma om makt og mo­ral.

Slikt blir det lan­ge – og, det må sies, ikke så rent lite me­lo­dra­ma­tis­ke – fil­mer av. Men «War for the Pla­net of the Apes» er li­ke­vel så en­ga­sje­ren­de at man umid­del­bart tar seg i å se frem til nes­te in­stal­la­sjon i se­ri­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.