Ole Geir Fes­te til min­ne

Faedrelandsvennen - - NÆRT - BIR­GIT AMA­LIE NILS­SEN OG REIDAR MOSLAND, Kil­den

●● Det er med sorg Kil­den Tea­ter og Kon­sert­hus har tatt i mot bud­ska­pet om at Ole Geir Fes­te er borte, 64 år gam­mel. Med ham har scene­li­vet i lands­de­len mis­tet en sterk og en­ga­sjert stem­me og for­mid­ler.

Fra 2005 til 2010 var Ole Geir Fes­te fra Kristiansand en­ga­sjert som skue­spil­ler ved Ag­der Tea­ter (nå­væ­ren­de Kil­den Tea­ter), men både før og etter den ti­den har han vært å se på tea­te­rets sce­ner både som skue­spil­ler, re­gis­sør og san­ger.

Ole Geir Fes­te har ar­bei­det tett med man­ge av våre dyk­tigs­te re­gis­sø­rer: An­ne-ka­ren Hyt­ten, Har­ry Gutt­orm­sen, Rolf De­ger­lund, Jørn Rie­gels Vim­pel, Ing­rid Fort­hun, Stein Win­ge – og kan­skje sær­lig tid­li­ge­re tea­ter­sjef Alex Scher­pf.

Det var sam­men med Alex Scher­pf at Fes­te skap­te man­ge av sine størs­te øyeblikk på sce­nen, etter å ha be­gynt sin kar­rie­re på de skrå bred­der på gym­nas­teat­ret Idun sam­men med blant and­re Bentein Baard­son.

I 1976 tok re­gis­sør Scher­pf inn Ole Geir Fes­te da Chris­ti­ans­sand Ama­tør­tea­ter skul­le set­te opp Klaus Ha­ge­rup og Egil Kap­stads hu­mo­ris­tis­ke mu­si­kal «Ku­ler i Sol­ned­gan­gen». En mu­si­kal de to også hen­tet fram og sat­te opp de to nes­te to ti­åre­ne – den sis­te gan­gen for Det Dra­ma­tis­ke Selskab.

Med Scher­pf som re­gis­sør var Ole Geir Fes­te også sen­tral som san­ger i ka­ba­re­ter om Jac­ques Brel, Edith Piaf og Corne­lis Vre­eswijk, og i sør­lands­mu­si­ka­len «Tørst». De to fort­sat­te å sam­ar­bei­de tett helt til Scher­pf døde i 2014.

Som skue­spil­ler for Ag­der Tea­ter, hus­kes Fes­te ikke minst for pre­sta­sjo­nen i Ar­ne Ly­gres styk­ke «Mam­ma og meg og menn” i 2009 med regi av Jørn Rie­gels Vim­pel. Men også for rol­le­ne i «Brand» av Hen­rik Ib­sen (2006) med regi av Stein Win­ge, Hedda­pris-no­mi­ner­te «Nat­ta» av Wolf Erl­bruch (2007) og «Ham­let» av Wil­liam Shake­spea­re (2008) – begge med regi av Alex Scher­pf. Og vi hus­ker ham for rol­le­ne i «Jern­byr­den» av Gab­ri­el Scott (2009), med regi av An­ne-ka­ren Hyt­ten, og «Sky­fri him­mel» av Bjørn Eids­våg og Olaug Nil­sen (2015), med regi av Har­ry Gutt­orm­sen.

Ole Geir Fes­te ar­bei­det i man­ge år både som læ­rer og skue­spil­ler på tea­ter, mens han også med­vir­ket i fle­re fil­mer og hele ti­den had­de sin egen kar­rie­re som vise­dik­ter og vise­san­ger med grup­pa Fes­tes.

Man­ge vil først og fremst hus­ke Ole Geir Fes­te som den som hen­tet fram, og skap­te ny kjær­lig­het til, Sør­lan­dets sto­re for­fat­te­re Gab­ri­el Scott og Vil­helm Krag. Fes­te be­gyn­te sin lan­ge kar­rie­re som Scotts «Pi­der Ro» i 1993, og holdt i alle år si­den den­ne lo­slit­te, men livs­var­me skrøne­ma­ke­ren, le­ven­de og kjær for sitt pub­li­kum. De sis­te åre­ne gle­det også Fes­te tea­ter­pub­li­ku­met i blant an­net Kil­den med sine tolk­nin­ger av Vil­helm Krag. Et for­fat­ter­skap han selv ut­tryk­te øns­ke om å fort­set­te å job­be med, etter at han i 2014 fikk Krag­pri­sen av Kragsel­ska­pet.

Ole Geir Fes­te had­de man­ge ven­ner i Kil­den Tea­ter og Kon­sert­hus, og vi min­nes ham som en mar­kert scene­kunst­ner som in­spi­rer­te man­ge bak, på og foran sce­nen.

En ekte kuns­ter må ha til­gang til hele fø­lel­ses­re­gis­te­ret – fra det ly­ses­te lys til det mør­kes­te mør­ke. Der­med ble Ole Geirs styr­ke også hans svak­het.

Vi er takk­nem­li­ge for alt han gjen­nom sine ær­li­ge rolle­tolk­nin­ger har gitt både oss og pub­li­kum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.