Ole Geir Fes­te til min­ne

Faedrelandsvennen - - NÆRT - IN­GER OG ALFRED S. HAUGE

●● Vi har kjent han i man­ge år. I min tid på Cale­do­ni­en sam­ar­bei­det vi med ham og man­ge av hans sam­ti­di­ge lo­ka­le kunst­ne­re, og i slut­ten av 1970- og ut­over i 1980-åre­ne med fle­re fore­stil­lin­ger i Cd'en. Blant an­net fore­stil­lin­gen om Jac­ques Brel, i regi av hans go­de venn Alex Scher­pf. Ful­le hus og go­de kri­tik­ker.

Ole Geir var, sam­men med man­ge and­re bi­drags­yte­re, sen­tral ved ut­gi­vel­sen av bo­ken om Tel­fords Pub ved 25 års ju­bi­le­et i 1997. Stor takk fra den førs­te Land­lord.

For inn­flyt­te­re som oss, for­mid­let Ole Geir det un­der­fun­di­ge Sør­lan­det med bi­drag fra Vil­helm Krag, Gab­ri­el Scott og Jens Bjør­ne­boe. Si­den førs­te fore­stil­ling har vi, sånn mel­lom oss, bare kalt ham «Pi­der Ro».

Vi møt­te han til­fel­dig­vis kvel­den før han døde. Det var en stil­le Ole Geir, og pra­ten var­te ikke len­ge.

Nes­te dag fikk vi det tra­gis­ke døds­bud­ska­pet.

Vi vil min­nes han som en ge­nuin for­mid­ler, et fint men­nes­ke og kjær nabo i Gra­va­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.