50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

14. JULI 1967

●● Stor­tin­get gav i går, med 136 mot 13 stem­mer re­gje­rin­gen full­makt til å inn­le­de for­hand­lin­ger med det euro­pe­is­ke øko­no­mis­ke fel­les­skap med sik­te på å opp­nå fullt med­lem­skap. For­ut for den­ne vo­te­ring, som fore­gikk ved navne­opp­rop, had­de Stor­tin­get mot 16 stem­mer for­kas­tet for­sla­get fra Hans Bor­gen (Sp), om at Nor­ge skal inn­le­de for­or­hand­lin­ger uten å ha med­lem­skap som det pri­mæ­re sikte­punkt, men for å klar­leg­ge hvil­ken form for til­knyt­ning som lar seg for­ene med lan­dets selv­be­stem­mel­ses­rett og lan­detsts in­ter­es­ser. Om­kring 150 ta­le­re had­de de or­det i den sto­re fel­les­mar­keds­de­bat­ten.ten.

Til sam­men ble det holdt ca. 250 inn­legg, legg, med­reg­net en se­rie 2 mi­nut­ters inn­legg. egg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.