Gjert In­ge­brigt­sen: – Fryk­te­lig tid­lig

Faedrelandsvennen - - SPORT -

●● Gjert In­ge­brigt­sen, pap­pa og tre­ner for brød­re­ne Hen­rik, Filip og Ja­kob, stus­ser over val­get om å ta i bruk høyde­tre­ning for en 15-åring.

– Jeg sy­nes det er fryk­te­lig tid­lig. Rik­tig­nok har Ja­kob trent i høy­den si­den han var rundt 14 år, men det har ute­luk­ken­de vært for­di hele fa­mi­li­en har vært med på las­set når Hen­rik og Filip har trent i høy­den. Det er egent- lig først i år at Ja­kob har be­gynt å tre­ne sys­te­ma­tisk i høy­den, sier Gjert In­ge­brigt­sen, og sik­ter til sin 16 år gam­le sønn, som har im­po­nert en hel fri­idretts­ver­den på mel­lom­dis­tan­se og nå sist, ved å ta kra­vet til se­nior-vm i Lon­don på 3000 me­ter hin­der.

To­masz Lewan­dow­ski, som har trent fram både pols­ke og nors­ke ut­øve­re til in­ter­na­sjo­na­le mes­ter­skaps­fi­na­ler gjen­nom en år­rek­ke, kjen­ner Chris­tof­fer per­son­lig. Han sy­nes det er vans­ke­lig å for­ut­si ef­fek­ten på lang sikt, men kal­ler li­ke­vel høyde­tre­nin­gen hans for «en god idé».

– Det vi vet er at en av våre bes­te mel­lom­dis­tanse­lø­pe­re, Li­dia Cho­jecka, star­tet vel­dig tid­lig med høyde­tre­ning, og fort­satt i en al­der av 30 pro­fit­te­rer hun på den, skri­ver Lewan­dow­ski i en epost.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.