Blir Sør­lan­dets størs­te

Sa­rons Dal-hal­len skal byg­ges om for 19 mil­lio­ner kro­ner, og blir med 2800 fas­te sto­ler den størs­te kon­fe­ranse­hal­len mel­lom Tøns­berg og Stav­an­ger.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

Sa­rons Dal-hal­len skal byg­ges om for 19 mil­lio­ner kro­ner, og blir med 2800 fas­te sto­ler den størs­te kon­fe­ranse­hal­len mel­lom Tøns­berg og Stav­an­ger. Ei­er­ne ser for seg at hal­len kan huse mø­ter og kon­ser­ter.

– Den nye hal­len får amfi og blir vin­ter­iso­lert for hel­års­bruk. Bygge­ar­bei­de­ne skal være fer­di­ge i god tid før som­mer­stev­net 2018, sier styre­le­der Sten Sø­ren­sen i Tro­ens Be­vis Ver­dens Evan­ge­li­se­ring.

Mi­sjons­or­ga­ni­sa­sjo­nen med base i Sa­rons Dal i Kvinesdal har inn­gått av­ta­le med en­tre­pre­nør­sel­ska­pet BRG som etter pla­nen skal star­te bygge­ar­bei­de­ne i sep­tem­ber el­ler ok­to­ber. To­tal­pri­sen for om­byg­gin­gen og opp­gra­de­rin­gen av an­leg­get vil kom­me på 18,8 mil­lio­ner kro­ner.

TAR OPP LÅN

– Vi fi­nan­sie­rer ut­byg­gin­gen ved hjelp av bank­lån, men hen­ven­der oss i til­legg til våre støtte­spil­le­re og ber om penge­ga­ver. Det er al­le­re­de kom­met til­sagn om over en mil­lion kro­ner til pro­sjek­tet. Vi har også søkt Kvinesdal kom­mu­ne om øko­no­misk støt­te, sier Sten Sø­ren­sen.

44 MIL­LIO­NER I GAVER

Tro­ens Be­vis had­de i fjor 45,7 mil­lio­ner kro­ner i inn­tek­ter, hvor­av 44 mil­lio­ner var gaver av uli­ke slag. Sten Sø­ren­sen sier de ber or­ga­ni­sa­sjo­nens støtte­spil­le­re om gaver, men hå­per sam­ti­dig ikke no­en vil gi noe mind­re til rene mi­sjons­for­mål.

På spørs­mål om det ikke kan blir vel mye «tig­ging» om pen­ger, sva­rer Sten Sø­ren­sen at han tror or­ga­ni­sa­sjo­nens støtte­spil­le­re har for­stå­el­se for be­ho­vet for å opp­gra­de­re kon­fe­ranse­hal­len. Etter 40 år er den ned­slitt, og frem­står om­trent også slik den var da den i sin tid ble byg­get.

– Vi skal ikke flot­te oss med dyre de­tal­jer, men byg­ge et frem­tids­ret­tet an­legg. De som har greie på det sier vi får mye for pen­ge­ne, sier han.

Fun­ge­ren­de råd­mann Jostein Røyse­land i Kvinesdal be­kref­ter at kom­mu­nen har mot­tatt en søk­nad fra Tro­ens Be­vis om et til­skudd på 1,5 mil­lio­ner kro­ner.

– Kom­mu­nen har tra­di­sjon for å støt­te sli­ke pro­sjek­ter øko­no­misk, så de kan nok for­ven­te et bi­drag. Søk­na­den skal for­melt be­hand­les i for­mann­ska­pet 29. au­gust og i kom­mune­sty­ret 6. sep­tem­ber, sier råd­man­nen.

HÅ­PER På UTLEIE

I til­legg til det år­li­ge som­mer­stev­net i Sa­rons Dal og an­nen egen virk­som­het, hå­per Tro­ens Be­vis på å få leie ut kon­fe­ranse­hal­len til and­re or­ga­ni­sa­sjo­ner og ar­ran­ge­men­ter. I til­legg til mø­ter og kon­fe­ran­ser ser ei­er­ne for seg at an­leg­get vil egne seg godt til kon­ser­ter.

– Kvinesdal har selv­sagt ikke til­strek­ke­lig ho­tell­ka­pa­si­tet til de størs­te ar­ran­ge­men­te­ne, men det er kort kjøre­av­stand til over­nat­tings­ste­der i Flekke­fjord, Lyng­dal og Far­sund. I til­legg kan vi til­by cam­ping og utleie av hyt­ter i Sa­rons Dal, sier Sten Sø­ren­sen.

SLIK BLE PEN­GE­NE BRUKT

Drif­ten av Tro­ens Be­vis gikk i fjor med 2,2 mil­lio­ner kro­ner i over­skudd, mot et un­der­skudd på 1,8 mil­lio­ner året før.

Av fjor­årets inn­tek­ter på nær 46 mil­lio­ner kro­ner ut­gjor­de lønns­kost­na­der til 21,5 års­verk 10,9 mil­lio­ner kro­ner, mens det gikk med 10 mil­lio­ner til å un­der­hol­de lo­ka­le mi­sjo­næ­rer. Av and­re ut­gif­ter kan nev­nes 3,6 mil­lio­ner i mi­sjons­kost­na­der som vek­kel­ses­kam­pan­jer. Pro­duk­sjons- og sende­kost­na­der til tv­ka­na­len «Mi­racle-chann­el» 4,7 mil­lio­ner, brev­kurs 0,5 mil­lio­ner

og hu­ma­ni­tær hjelp 0,3 mil­lio­ner.

MENIGHETEN UT­VI­DER OGSÅ

Kir­ken i Da­len, som er den lo­ka­le menigheten i Sa­rons Dal, skal pa­ral­lelt byg­ge ut og byg­ge om sine lo­ka­ler for 8 mil­lio­ner kro­ner. Ut over at me­nig­hets­byg­get lig­ger vegg i vegg med Sa­rons Dal­hal­len, har ut­byg­gin­ge­ne ikke noe med hver­and­re å gjø­re.

– Vi er en me­nig­het med 230 med­lem­mer, så for oss er 8 mil­lio­ner et stort øko­no­misk løft, sier pas­tor So­fia Bruno.

ILLUSTRASJON: KRISTIANSEN & SELMER-OLSEN

Etter om­byg­gin­gen får Sa­rons Dal-hal­len 2800 fas­te sto­ler og mu­lig­het for å sup­ple­re med fle­re.

ILLUSTRASJON: KRISTIANSEN & SELMER-OLSEN

Slik vil kon­fe­ranse­hal­len bli inn­re­det. Un­der am­fi­et til venst­re vil det bli fri­gjort area­ler til stands- og messe­om­rå­de.

FOTO: JACOB BUCHARD

40 år etter at Sa­rons Dal-hal­len ble byg­get skal den gjen­nom­gå en to­tal for­vand­ling.

FOTO: JACOB BUCHARD

Mi­sjons­or­ga­ni­sa­sjo­nen som Rune Edvardsen leder, had­de i fjor nes­ten 46 mil­lio­ner kro­ner i inn­tek­ter.

FOTO: JACOB BUCHARD

Tre­ben­ke­ne i Sa­rons Dal-hal­len har gjort sin mi­sjon, og vra­kes etter årets som­mer­stev­ne til for­del for per­ma­nen­te og mer kom­for­tab­le sto­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.