15-åring på høyde­tre­ning

Som 15-åring er Chris­tof­fer Rø­stad i gang med høyde­tre­ning som et ledd i sat­sin­gen mot å bli best i Euro­pa. Eks­per­ter stri­des i om mid­de­let er for­nuf­tig.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ÅGE HARALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no

Eks­per­te­ne stri­des om det er rik­tig for løps­ta­len­tet

Chris­tof­fer Rø­stad og prio­ri­te­re høyde­tre­ning i en al­der av 15 år.

– På ge­ne­relt grunn­lag vil jeg ikke an­be­fa­le høyde­tre­ning for 15-årin­ger, sier Es­pen Tøn­nes­sen, fag­an­svar­lig for ut­hol­den­het ved Olym­pia­top­pen.

Men tirs­dag i nes­te uke rei­ser Chris­tof­fer Rø­stad og pap­pa Gø­ran, som også er tre­ne­ren hans, på sin and­re høyde­sam­ling i år til Font Rom­eu i Py­re­ne­ene – og der blir 15-årin­gen i fi­re uker og skal tre­ne i høy­der fra 1500 til 2100 me­ter. De var der også 11 da­ger i mai, og da tren­te han sam­men med no­en av euro­pas bes­te mel­lom- og lang­dis­tanse­lø­pe­re.

– Det var utro­lig gøy og mo­ti­ve­ren­de, og det har styr­ket tro­en min på at må­let om å bli europa­mes­ter på 800- el­ler 1500 me­ter er mu­lig, sier Chris­tof­fer, som i år har vun­net både 800 me­ter i Tyr­ving­le­ke­ne og 1500 me­ter hin­der i pre­sti­sje­tun­ge Världs­ung­doms­spe­len i Gøte­borg.

I år har han per­set med tre se­kun­der på 800 me­ter, til 2.03,32 – den tred­je bes­te ti­den blant 15-årin­ger i Nor­ge i år.

Men det nye virke­mid­de­let de har tatt i bruk i år, høyde­tre­ning, er kon­tro­ver­si­elt for en 15-åring, skal vi tro Olym­pia­top­pen.

– Vi er ty­de­li­ge på at høyde­tre­ning er noe man tar i bruk i seni- or­al­der. Man kan leg­ge ned vel­dig mye god tre­ning i lav­lan­det, og så kan man hel­ler ta ut de mar­gi­na­le fak­to­re­ne som høyde­tre­ning gir når man er se­nior. Det er dyrt og det er stor ri­si­ko for­bun­det med tre­ning i høy­den. Man skal ha en kyn­dig tre­ner for at det skal bli bra, sier Tøn­nes­sen.

– KAN Få NE­GA­TIV EF­FEKT

Og får støt­te av Øystein Syl­ta, ut­hol­den­hets­an­svar­lig ved Olym­pia­top­pen Sør.

– Jeg kjen­ner ikke sa­ken til Rø­stad i de­talj, men ge­ne­relt ten­ker jeg at det er litt tid­lig som 15-åring, da tre­ning i høy­den fort kan bik­ke feil vei og du kan få en ne­ga­tiv ef­fekt. Og når du sat­ser på en så­pass kort øvel­se som 800 me­ter, hvor kon­di­sjon ikke spil­ler så stor rol­le, kan man spør­re seg om det er hen­sikts­mes­sig med høyde­tre­ning i det hele tatt. I det­te til­fel­let vil jeg hel­ler an­be­fa­le stort fo­kus på å inn­ar­bei­de en god løps­tek- nikk, ba­sis­tre­ning, hur­tig­het og eks­plo­si­vi­tet. Det­te i kom­bi­na­sjon med for­nuf­tig ut­hol­den­hets­tre­ning. Man bør byg­ge grunn­mur før ta­ket i så ung al­der, sier Syl­ta, som li­ke­vel ikke vil av­vise det helt.

– Hvis man sat­ser lang­dis­tan­se kan man få noe po­si­tivt ut av det ved å tre­ne for­nuf­tig. Det kan også være mye mo­ti­va­sjon i å tre­ne sam­men med no­en av de bes­te lø­per­ne i ver­den. Det fin­nes ek­semp­ler på and­re nors­ke lø­pe­re som har lyk­kes ved å be­gyn­ne tid­lig, men de sat­ser gjer­ne på litt len­ger dis­tan­ser og de er mye i høy­den, sier Syl­ta.

– Må TA EKSTREME GREP

Finn Kollstad er tre­ner i Kristiansand Løpe­klubb, hvor Chris­tof­fer og Gø­ran er ak­ti­ve, og han støt­ter dem i sat­sin­gen.

– De ser mot fa­mi­li­en In­ge­brigt­sen hvor Hen­rik brøt en bar­rie­re da han som 17-åring reis­te på høyde­tre­ning til tross for man- ge kri­tis­ke røs­ter. Si­den har brød­re­ne Filip og Ja­kob vært på høyde­tre­ning i enda yng­re al­der, og vi ser hvor enormt bra de har pres­tert. Høyde­tre­ning er et eks­tremt grep, og ikke noe jeg ge­ne­relt vil an­be­fa­le en 15-åring, men når de har res­sur­ser til det og et enormt øns­ke om å se hvor langt de kan nå, så ser jeg ikke noe galt i det, sier Kollstad, og leg­ger til:

– Skal man nå mål­set­tin­gen de har satt, må man ta ekstreme grep. Det fin­nes in­gen fa­sit, men det er nå de har mo­ti­va­sjo­nen, og slik jeg kjen­ner dem er de et fint to­spann som er nys­gjer­ri­ge og flin­ke til å hen­te er­fa­ring fra de bes­te, sier Kollstad.

LANGSIKTIG STRATEGI

Selv leg­ger ikke pap­pa Gø­ran skjul på at de er «litt vil­le og gale», og at de tror det er nød­ven­dig å ta litt kon­tro­ver­si­el­le valg for å nå opp i en ver­dens­idrett som fri­idrett.

– Men det er vik­tig å si at vi ikke

gjør det­te for å få kort­sik­tig ef­fekt, men vi be­gyn­ner tid­lig for­di man vet at man får bed­re og bed­re ef­fekt for hver høyde­sam­ling, og da vil Chris­tof­fer pro­fit­te­re vel­dig på det­te om sju-åtte år, sier Rø­stad.

Selv er også Chris­tof­fer ty­de­lig på at de ikke bare kan «sat­se på den sik­re si­den» om de skal lyk­kes.

– Vi har sett hvor­dan det har gått med Ja­kob (In­ge­brigt­sen), som be­gyn­te tid­lig. De sier selv at hyp­pig høyde­tre­ning er en av suk­sess­fak­to­re­ne, sier Chris­tof­fer.

De fi­nan­sie­rer sam­lin­ge­ne ho­ved­sa­ke­lig av egen lom­me, og vur­de­rer ny høyde­sam­ling i Py­re­ne­ene til vin­te­ren – på lang­renns­ski.

– Når vi først skal på tre­nings­sam­ling, vel­ger vi å leg­ge den til høy­den slik at vi får dob­bel ef­fekt. Det er in­gen ga­ran­ti for at vi lyk­kes, men uan­sett har vi hatt mye moro på vei­en, sier Rø­stad.

FOTO: ÅGE HARALD DRANGSHOLT

Chris­tof­fer Rø­stad (t.h.) har en klar mål­set­ting om å bli europa­mes­ter på 800 el­ler 1500 me­ter, og sam­men med pap­pa og tre­ner Gø­ran er han vil­lig til å gjø­re det som skal til for å nå sine sky­høye mål. Her tre­ner de på Kristiansand sta­dion.

FOTO: PRIVAT

I mai var Chris­tof­fer Rø­stad på sin førs­te høyde­sam­ling, også det i Font Rom­eu i Frank­ri­ke, hvor han rei­ser på en fi­re ukers sam­ling nå til uka.

FOTO: ÅGE HARALD DRANGSHOLT

– Vi gjør ikke det­te for å få kort­sik­tig ef­fekt, un­der­stre­ker Gø­ran Rø­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.