Det sto­re ap­pa­ra­tet som hol­der hju­le­ne i sving

Faedrelandsvennen - - FREDAG - TEKST OG FOTO: KJARTAN BJELLAND kjartan.bjelland@fvn.no - 90870704

Ons­dag var det 20.628 gjes­ter på be­søk i Dyre­par­ken. Bare den førs­te ti­men fra klok­ka 10.00 ras­te det inn over 7000 men­nes­ker. Mest po­pu­lært er Hakke­bakke­sko­gen, dyre­pre­sen­ta­sjo­ne­ne og Kap­tein Sa­bel­tanns ver­den.

I en stil­le mor­gen­stund er det nes­ten ma­gisk å åpne por­te­ne inn til sa­van­nen og vand­re rundt. Det er så du tror du er i Afri­ka. Sji­raf­fe­ne går stil­le rundt og ven­ter på da­gens gul­rot. I løve­bu­ret hø­res en vann­vit­tig brum­ming og kraf­ti­ge sne­rr. Bare centi­me­ter fra dis­se utro­li­ge dy­re­ne blir man yd­myk. Ly­den inn­gir til re­spekt man blir sær­de­les glad for at dyre­pas­ser Olav Ås­land har kon­troll på alle henge­lå­se­ne som hind­rer lø­ve­ne i å kom­me ut. Det er en pus­sig opp­le­vel­se å være in­ne i løve­par­ken mens lø­ve­ne ser ut på oss. Hvem ser på hvem?

STORT APPARAT

Men før alt er klart er det et stort apparat som skal sør­ge for at alt er i or­den. Dy­re­ne skal ma­tes, bade­vann skal sjek­kes, por­ter skal åp­nes, løve­bur kon­trol­le­res og lå­ses opp med dob­le per­son­li­ge henge­lå­ser. I til­legg skal alle de to­bein­te ser­ve­res, sam­ti­dig som søp­pel og rot skal bort. Det er mye gjes­te­ne ikke nød­ven­dig­vis ser. Det er første­hjel­pe­re i «be­red­skap» på egne ut­ryk­nings­syk­ler, me­ka­ni­ke­re som sør­ger for ser­vice på tøm­mer­ren­na og klov­ner som fak­tisk må hvi­le. Alt skal gå knirke­fritt når det er høy­se­song. Det er et stort apparat som skal fun­ge­re. Par­ken har hele 1200 som­me­r­an­sat­te (in­klu­dert skue­spil­ler­ne). Til dag­lig er de 150 fast an­sat­te. I fjor ble det solgt 71 tonn frukt og grønt, 80.000 ham­bur­ge­re, 14.000 piz­za­er, åtte tonn laps­kaus, 8000 li­ter vaf­fel­røre, åtte tonn la­sag­ne, to tonn ta­co, 2,5 tonn fisk, 2,5 svinenak­ke, 60.000 wie­ner­pøl­ser, 25.000

øko­lo­gis­ke skil­lings­bol­ler, 10.000 li­ter ris­grøt og 2000 li­ter rømme­grøt.

Sto­re meng­der for

Dy­re­ne skal selv­sagt også ha sitt på ser­ve­rings­fron­ten:

To gan­ger i uka hen­ter Dyre­par­ken to­tre pal­ler med frukt hos lo­ka­le bu­tik­ker. Det­te er re­tur­frukt som bu­tik­ke­ne ikke får solgt. Det går med nes­ten 100 tonn høy år­lig. Det hen­tes 100 laste­bi­ler med selje­kvist til sji­raf­fe­ne og el­ge­ne. Lø­ve­ne fore­trek­ker kjøtt og hver og en av dem spi­ser fi­re kilo dag­lig. Det går med 100 hes­ter til slakt. Til frosk, små­a­per, ful­ger og øl­ger går det med 400 kilo lar­ver og in­sek­ter. No­en av dem fore­trek­ker dess­uten hele mus og hele kyl­lin­ger.

Sir­kus­di­rek­tør på Sir­kus Je­sper: Las­se Nø­ra­ger.

Han­na Bren­ne ma­ter sji­raf­fe­ne.

Kutop­pen: Amina Le­lia ma­ter Då­hjort. Pub­li­kum føl­ger nøye med.

Første­hjelp i Dyre­par­ken. Se­bas­ti­an på ut­ryk­nings­syk­ke­len som blir brukt når det trengs første­hjelp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.